В таблицата по-долу ще намерите информация за размера на хонорара за някои от по-често предоставяните услуги (сумите са в лева). Ако процедурата, от която се интересувате, не е посочена в таблицата, то вероятно това е защото същата е свързана с определени особености, поради което хонорарът за нейното реализиране ще следва да бъде определен по индивидуално договаряне след уточняване на всички подробности, свързани с нея.

- Регистрация на фирми -
Регистрация на едноличен търговец 75
Регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност 100
Откриване на клон на търговско дружество 100
- Вписване на промени в търговския регистър -
Промяна на седалище и адрес на управление 75
Промяна на фирмено наименование и предмет на дейност
Промени в управлението на търговско дружество 100
Увеличаване на капитала на търговско дружество 100
Намаляване на капитала на търговско дружество 150
Обявяване на годишни финансови отчети 50
- Прехвърляне на фирми -
Прехвърляне на дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност 150
Прехвърляне на търговско предприятие 150
Поемане на предприятието на едноличен търговец
- Закриване и преобразуване на фирми -
Заличаване на едноличен търговец от търговския регистър 100
Прекратяване и ликвидация на дружество с ограничена отговорност 400
Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма 600
- Лицензи и регистрации -
Регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа 300
Регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност 400
Регистрация в Централния професионален регистър на строителя 600

Посочените в таблицата по-горе цени са ориентировъчни и имат единствено информативна цел. Информацията в таблицата не е правно обвързваща.

Запазвам си правото да уговарям различен размер на хонорара във всеки отделен случай. Той може да е по-висок или по-нисък в зависимост от конкретните обстоятелства.

Когато например се заявяват електронни услуги или се заявяват заедно няколко услуги, хонорарът би могъл да бъде в по-нисък размер. Ще бъде в по-висок размер, когато документите следва да се изготвят в двуезична българо-английска форма, когато интересът по прехвърлителната сделка е сравнително висок или при наличието на други подобни особени обстоятелства.

Важно е да се поясни също, че едновременното заявяване на няколко различни промени не оскъпява услугата и за нея се дължи само един хонорар.

В случай че желаете да получите конкретна оферта или информация за цената на услуга, която не е посочена в таблицата по-горе, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез вайбър или скайп - вижте данните по-долу или на страница Контакти, където ще намерите също и уеб форма за изпращане на съобщения.