В повечето случаи хонорарите ми съответстват на предвиденото в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и не надвишават определените в тази наредба минимални размери за съответните видове услуги. В таблицата по-долу ще намерите информация за размера на хонорара за някои от по-често предоставяните услуги (сумите са в лева).

Регистрация на едноличен търговец 75
Регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност 100
Регистрация на дружество с ограничена отговорност 150
Регистрация на акционерно дружество 600
Регистрация на търговско представителство в БТПП 700
Вписване на промени в Търговския регистър (смяна на управител, смяна на адрес на управление, смяна на наименование и предмет на дейност и др. под.) 100
Изготвяне и внасяне в ТР на документи за Обявяване на годишни финансови отчети 50
Откриване на клон на търговско дружество 100
Прехвърляне на дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност и други промени в персоналния състав (само ако материалният интерес по сделката е до 5 000 лв.) 150
Прехвърляне на търговско предприятие (само ако материалният интерес по сделката е до 5 000 лв.); Поемане на предприятието на едноличен търговец 150
Увеличаване на капитала на търговско дружество (освен ако увеличението е чрез непарична вноска, в който случай хонорарът би бил по-висок) 100
Намаляване на капитала на търговско дружество 150
Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма 600
Преобразуване на търговски дружества чрез вливане или други форми (сливане, отделяне, разделяне) 900
Заличаване на едноличен търговец от Търговския регистър 100
Прекратяване и ликвидация на дружество с ограничена отговорност 400
Регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа 300
Регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност 400
Регистрация в Централния професионален регистър на строителя 600

Важно е да имате предвид, че информацията в таблицата по-горе няма характера на оферта, нито на публична покана или публично предложение и не е юридически обвързваща. Същата има единствено информативна цел и е ориентировъчна.

Запазвам си правото да уговарям различен размер на хонорара във всеки отделен случай. Той може да е по-висок или по-нисък в зависимост от конкретните обстоятелства – например, би бил по-висок, ако желанието на клиента е документите да се изготвят в двуезична форма или ако дружеството е публично (или са налице други подобни особени обстоятелства); би бил по-нисък, например, когато се заявяват електронни услуги (където обикновено съдействието е в по-ограничен обем) или се заявяват заедно няколко услуги (например, регистрация на ЕООД в Търговския регистър и в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти).

В случай че желаете да получите конкретна оферта или информация за цената на услуга, която не е включена в списъка по-горе, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп (вижте по-долу или на страница Контакти).