Посредническата дейност по наемане на работа включва предоставяне в съвкупност или поотделно на посреднически услуги по: информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите; психологическо подпомагане на търсещите работа лица; насочване към обучение на възрастни; насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави. Посредническата дейност се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа.

Посредническите услуги се организират и предоставят от лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство. За придобиването на такова право е необходима регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа – в Агенцията по заетостта (АЗ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП). На регистрираните посредници се издава удостоверение за регистрация, което се вписва в регистър.

Регистрационната процедура е регламентирана в чл. 27 и сл. от Глава шеста от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както и в Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

За регистрация могат да кандидатстват физически и/или юридически лица, които отговарят на следните условия: нямат парични задължения към държавата или към общината; не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация; нямат наложени административни наказания за нарушения на чл. 28, ал. 1 и 3 и ал. 7, т. 2 от ЗНЗ; на членовете на управителните органи на юридическите лица не са налагани такива наказания, нито на други юридически лица, в управителните органи на които те също са били членове; физическите лица или представляващите юридическото лице по регистрация, както и наетите лица за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, имат завършено средно или висше образование и трудов стаж в областта на морския транспорт не по-малко от три години (когато е приложимо).

Заявление и необходими документи

Лицата се регистрират след подаване в АЗ на писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 или 1а към Наредбата. Заявлението може да се подаде лично или чрез пълномощник (вкл. адвокат).

Към заявлението се прилагат следните документи:

нотариално заверени копия на документи за завършено средно или висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа; за лицата, завършили средно образование след 01.01.2007 г. или висше образование след 01.01.2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование;

нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт на физическото лице или на представляващия юридическото лице и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа на моряци (когато е приложимо).

АЗ проверява по служебен ред голяма част от обстоятелствата и изискванията за лицата, регистрирани по българското законодателство – т. напр., АЗ изисква по служебен път от НАП информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК за съответния кандидат; по всяко заявление АЗ изпраща писмо до ИА „ГИТ” за наличие на влезли в сила наказателни постановления на заявителя.

Считам, че изискването за посочване на уникален идентификационен номер за вписване в регистъра, воден от Комисията за защита на личните данни, следва да се счита за отпаднало с влизането в сила на последните изменения в ЗЗЛД, свързани с прилагането на GDPR (вече не се изисква регистрация на администраторите на лични данни).

Разглеждане на заявлението и допълнителни изисквания

Министърът на труда и социалната политика се произнася по заявлението и по приложените към него документи в срок 14 дни от датата на получаването им. Удостоверението се издава след заплащане на дължимата такса и представяне на документ за извършен превод по банков път.

Регистрираните за извършване на посредническа дейност по наемане на работа лица имат задължение за водене на електронен регистър на търсещите и устроени на работа лица. Във връзка с това е необходимо всички регистрирани частни посредници да подадат допълнително заявление за достъп до системата на АЗ с информация за създаване на техен потребителски профил.

Посредниците осигуряват необходимата материално-техническа база за извършване на посредническата дейност по наемане на работа, която включва подходящо помещение за предоставяне на услугите, офис обзавеждане, компютърна и копирна техника, телефон и факс. Удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност се поставя на видно място в офиса на посредника.

ЗНЗ и Наредбата предвиждат и редица допълнителни изисквания относно извършването на посредническата дейност: при реклама и/или публикуване на обяви за работа; във връзка със сключването на посреднически договор и неговото съдържание; съхраняването на документи във всеки открит офис (в случай че дружеството има повече от един офис – например, когато е открило клонове извън населеното място, където се намира неговото седалище) и др.

Такси

Съгласно Тарифата за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта: таксата за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност за Република България е в размер на 380 лв.; таксата за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност за други държави или за моряци е в размер на 670 лв.

Таксата се заплаща в срок до 14 дни от датата на уведомяването на заявителя, че тя е дължима.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.