Посредническите услуги по заетостта се организират и предоставят от лица, които имат право да предоставят такива услуги съгласно законодателството на България. За придобиването на такова право е необходима регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, която се извършва в Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика. На регистрираните посредници се издава удостоверение за регистрация, което се вписва в регистър.

Обща информация

Посредническата дейност по наемане на работа включва предоставяне в съвкупност или поотделно на посреднически услуги по информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, психологическо подпомагане на търсещите работа лица, насочване към обучение на възрастни и насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Посредническата дейност се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа.

Регистрационната процедура е регламентирана в чл. 27 и сл. от Глава шеста от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както и в Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

За регистрация могат да кандидатстват физически или юридически лица, които нямат парични задължения към държавата или към общината, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат наложени административни наказания за нарушения на чл. 28, ал. 1 и 3 и ал. 7, т. 2 от ЗНЗ. И на членовете на управителните органи на юридическите лица следва да не са налагани такива наказания, нито на други юридически лица, в управителните органи на които те също са били членове.

Физическите лица или представляващите юридическото лице по регистрация, както и наетите лица за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, следва да имат завършено средно или висше образование и трудов стаж в областта на морския транспорт не по-малко от три години, когато е приложимо.

Заявление и необходими документи

Лицата се регистрират след подаване в АЗ на писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 или 1а към Наредбата. Заявлението може да се подаде лично или чрез пълномощник, включително адвокат.

Към заявлението се прилагат следните документи:

нотариално заверени копия на документи за завършено средно или висше образование на физическото лице или на представляващия юридическото лице и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа. За лицата, които са завършили средно образование след 01.01.2007 г. или висше образование след 01.01.2012 г. в български средни и висши училища, се прилага списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование;

нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на трудов стаж не по-малко от 3 години в областта на морския транспорт на физическото лице или на представляващия юридическото лице и на наетите лица, които ще извършват посредническа дейност по наемане на работа на моряци (когато е приложимо).

АЗ проверява по служебен ред голяма част от обстоятелствата и изискванията за лицата, регистрирани по българското законодателство – т. напр., АЗ изисква по служебен път от НАП информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК за съответния кандидат; по всяко заявление АЗ изпраща писмо до ИА „ГИТ” за наличие на влезли в сила наказателни постановления на заявителя.

Считам, че изискването за посочване на уникален идентификационен номер за вписване в регистъра, воден от Комисията за защита на личните данни, следва да се счита за отпаднало с влизането в сила на последните изменения в ЗЗЛД, свързани с прилагането на GDPR, тъй като вече не се изисква регистрация на администраторите на лични данни.

Разглеждане на заявлението и допълнителни изисквания

Министърът на труда и социалната политика се произнася по заявлението и по приложените към него документи в срок 14 дни от датата на получаването им. Удостоверението се издава след заплащане на дължимата такса и представяне на документ за извършен превод по банков път.

Регистрираните за извършване на посредническа дейност по наемане на работа лица имат задължение за водене на електронен регистър на търсещите и устроени на работа лица. Във връзка с това всички регистрирани частни посредници е необходимо да подадат допълнително заявление за достъп до системата на АЗ с информация за създаване на техен потребителски профил.

Посредниците осигуряват необходимата материално-техническа база за извършване на посредническата дейност по наемане на работа, която включва подходящо помещение за предоставяне на услугите, офис обзавеждане, компютърна и копирна техника, телефон и факс. Удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност се поставя на видно място в офиса на посредника.

ЗНЗ и Наредбата предвиждат и редица допълнителни изисквания относно извършването на посредническата дейност – при реклама и/или публикуване на обяви за работа, във връзка със сключването на посреднически договор и неговото съдържание, за съхраняването на документи във всеки открит офис (в случай че дружеството има повече от един офис – например, когато е открило клонове извън населеното място, където се намира неговото седалище) и др.

Такси

Съгласно Тарифата за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по ЗНЗ таксата за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност за Р. България е в размер на 380 лв., а таксата за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност за други държави или за моряци е в размер на 670 лв.

Таксата се заплаща в срок до 14 дни от датата на уведомяването на заявителя, че тя е дължима.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.