Често собствениците на фирми вземат решение за тяхното преобразуване – по съображения както от юридическо, така и от икономическо естество, свързани с действието на преобразуването. Необходимите за целта документи може да подготвите и подадете лично, но обикновено процедурата по преобразуване е сложна, което налага ангажирането на адвокат. Ако се нуждаете от съдействие, аз съм на Ваше разположение – по-долу ще намерите подробна информация относно предлаганата правна услуга.

Бързи факти за услугата

По-долу ще намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси относно услугата за преобразуване на фирма:

+
Хонорарът за преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма е обикновено в размер на 600 лв. Това е една от най-разпространените и предпочитани форми на преобразуване, но съществуват и други видове преобразуване – информация относно хонорара за тяхното реализиране може да намерите на страница Хонорари. Моля да имате предвид, че при промяна на ЕООД в ООД или обратно не е налице преобразуване по смисъла на закона – хонорарът за такава услуга е в значително по-нисък размер, като подробности може да намерите на страница Прехвърляне на фирми.
+
Държавната такса за вписване на преобразуване на търговско дружество в Търговския регистър е в размер на 90 лв., а тази за обявяване на актове – 20 лв. Дължат се и допълнителни разноски за нотариални заверки, както и евентуално за ангажиране на проверител (одитор), чийто размер ще се определи в зависимост от особеностите на конкретния случай.
+
Вписването на преобразуването в общия случай излиза в рамките на 14 дни от внасянето на документите. Изготвянето на последните отнема обикновено до 7 работни дни от получаването на необходимите данни. Общото време за изпълнение на услугата може да се удължи значително във връзка с необходимостта от извършване на предварителни и допълнителни действия в зависимост от особеностите на конкретния случай, като например предварително обявяване в ТР на договора или плана за преобразуване, набавяне на удостоверение по чл. 77 от ДОПК (което може да отнеме до 2 месеца), извършване на проверка на преобразуването и/или капитала и др.
+
Не, към настоящия момент няма възможност услугата да бъде заявена дистанционно (от разстояние) – за заявяване на услугата е необходимо да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, за да се уговорим за среща в кантората, на която да уточним условията на поръчката.
+
Необходимите данни съобразно конкретния случай се уточняват при заявяването на услугата или впоследствие по телефон или имейл. На срещата в кантората следва да се представят документите за самоличност на съответните лица.
+
Услугата включва пълно съдействие при осъществяване и вписване на преобразуването на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно: изготвяне на необходимите документи, придружаване до нотариус и съвместна работа с назначения проверител (ако е необходимо), внасяне на документите в Търговския регистър, отразяване на преобразуването в Имотния регистър (ако е приложимо и срещу допълнително заплащане). В услугата е включена и възможност за допълнително съдействие под формата на консултации по различни допълнителни въпроси и аспекти, свързани с преобразуването (например, прилагане на предвидените в ТЗ процедурни облекчения, данъчни ефекти на преобразуването и др.).

При нужда от допълнителна информация, прегледайте съдържанието на страницата по-долу – ще намерите както обща информация, така и препратки към съдържание с конкретна информация по множество аспекти от различните процедури по преобразуване.

Обща информация

В българското законодателство редът за преобразуване на търговски дружества и видовете преобразуване са уредени в Глава шестнадесета от Търговския закон. В ТЗ са уредени няколко форми на преобразуване, сред които вливане, сливане, разделяне, отделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма и др.

Действието на преобразуването, за което се спомена в началото, се изразява най-общо в следното: едно или повече търговски дружества се прекратяват без ликвидация; търговските предприятия (имуществата) на преобразуващите се фирми преминават върху едно или повече приемащи или новоучредени дружества (универсално правоприемство); участниците в капитала на преобразуващите се дружества продължават да участват в капитала на новоучредените или приемащите дружества; разрешения и лицензии, притежавани от преобразуващото се дружество, когато то се прекратява, преминават върху приемащото или новоучреденото дружество.

Допълнителна информация във връзка с някои от посочените в предходния параграф ефекти може да намерите и в услугите Прехвърляне на фирми, Закриване на фирми и Лицензи и регистрации, както и в статиите към тях.

Процедурите по преобразуване са сложни, като биха могли да включват няколко етапа, изготвяне на множество специфични от юридическа страна документи, изготвяне, заверка и обявяване в Търговския регистър на договор или план за преобразуване, проверка на преобразуването и/или капитала от страна на регистриран одитор, предварително набавяне на документи от НАП и др.

За вписване на преобразуването в Търговския регистър е необходимо да се подаде заявление по образец (от Група В: Заявления за прехвърляне на търговско предприятие, преобразуване и преустройство), към което следва да се приложат подготвените за целите на съответната процедура документи. Заявлението може да се подаде както на хартиен носител, така и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис – включително от упълномощен за целта адвокат.

Процедури по преобразуване

Съществуват множество специфики в различните процедури по преобразуване и затова същите са детайлно развити и представени на уебсайта под формата на самостоятелни статии – част от рубриката Инфо център. Във всяка от статиите е предоставена подробна информация относно етапите по реализиране на съответната процедура, като също така са изброени и посочени всички необходими документи и приложими разноски.

В дясната част на страницата в Свързани процедури ще намерите списък на всички публикувани до момента статии, попадащи в категорията на тук представената услуга, а именно: процедурите по преобразуване чрез вливане и промяна на правната форма.

Посочените в предходния параграф две форми на преобразуване са случаите, в които съм имал повод да съдействам на свои клиенти. Конкретният ми опит е свързан с успешното реализиране на няколко вливания (ЕАД в АД, ЕООД в ООД) и няколко преобразувания чрез промяна на правната форма (СД в ООД, АД в ООД). Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, разполагам с необходимите опит и експертиза да предложа професионално съдействие при реализирането и на други форми на преобразуване.

Въпроси и отговори

Макар и подробни, статиите не винаги успяват да покрият всеки един от елементите на процедурите по преобразуване. По тази причина на уебсайта е осигурена възможност за онлайн обсъждане на публикуваните статии и за задаване на въпроси към тях с цел да се предостави допълнителна информация за изясняването на важни и интересни за потребителите моменти във връзка със съответните теми.

В дясната част на страницата в Свързани въпроси ще намерите списък на последно зададените в категория „Преобразуване на фирми” въпроси. Ако желаете да прегледате всички въпроси, посетете страница Въпроси и отговори.

Не намирате търсената информация?

В случай че не намирате търсената информация и имате допълнителни въпроси относно услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп. Аз съм на Ваше разположение и ще се радвам да отговоря на въпросите, които имате, за да може да вземете информирано решение относно услугата за преобразуване на фирма.

За връзка с мен използвайте данните за контакт, посочени по-долу вляво или на страница Контакти, където ще намерите също и уеб форма за изпращане на съобщения.