В българското законодателство редът за преобразуване на търговски дружества (фирми) и видовете преобразуване са уредени в Глава шестнадесета от Търговския закон (ТЗ). В ТЗ са уредени няколко форми на преобразуване, сред които: вливане, сливане, разделяне, отделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма и др.

Обща информация

Целите, които се преследват при преобразуване, са както икономически, така и чисто правни, свързани с действието на преобразуването. Последното се изразява най-общо в следното:

едно или повече търговски дружества се прекратяват без ликвидация;

търговските предприятия (имуществата) на преобразуващите се фирми преминават върху едно или повече приемащи или новоучредени дружества (универсално правоприемство);

участниците в капитала на преобразуващите се дружества продължават да участват в капитала на новоучредените или приемащите дружества;

разрешения и лицензии, притежавани от преобразуващото се дружество, когато то се прекратява, преминават върху приемащото или новоучреденото дружество.

Допълнителна информация във връзка с някои от посочените в предходния параграф ефекти може да намерите и в услугите Прехвърляне на фирми, Закриване на фирми и Лицензи и регистрации, както и в статиите към тях.

В повечето случаи процедурата по преобразуване е сложна, като би могла да включва няколко етапа, изготвянето на множество специфични от юридическа страна документи, изготвяне, заверка и обявяване в Търговския регистър на договор или план за преобразуване, проверка на преобразуването и/или капитала от страна на регистриран одитор, предварително набавяне на документи от НАП и др.

По-подробна информация относно процедурите по вливане и преобразуване чрез промяна на правната форма, включително относно необходимите документи и разноски, може да намерите в статиите от Инфо центъра – вижте също и линковете, които са публикувани в дясната част на страницата в Свързани процедури.

Опит

Посочените в предходния параграф две форми на преобразуване са случаите, в които съм имал повод да съдействам на свои клиенти. Конкретният ми опит е свързан с успешното реализиране на няколко вливания (ЕАД в АД, ЕООД в ООД) и няколко преобразувания чрез промяна на правната форма (СД в ООД, АД в ООД).

Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, разполагам с необходимите опит и експертиза да предложа професионално съдействие при реализирането и на други форми на преобразуване.

Заявяване на услугата

За заявяване на услугата е необходимо да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, за да се уговорим за среща, на която да уточним условията на поръчката. Към настоящия момент няма възможност услугата да бъде заявена дистанционно (от разстояние); онлайн (по Интернет) може да бъде заявена единствено услуга с предмет правна консултация относно преобразуването на фирми (в случай че се интересувате от тази възможност, моля посетете страницата Онлайн консултации).

Необходимите данни се уточняват при заявяване на услугата (на срещата или впоследствие по телефон или имейл).

Какво включва услугата

Услугата включва пълно съдействие при осъществяване и вписване на преобразуването на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно:

изготвяне на необходимите документи (включително в двуезичен българо-английски вариант при фирми с чуждестранно участие);

придружаване на клиента до нотариус, съвместна работа с назначения проверител (одитор) и др. според конкретния случай;

внасяне на документите в Търговския регистър;

отразяване на преобразуването в Имотния регистър (ако е приложимо и срещу допълнително заплащане).

Клиентите получават още и възможност да получат допълнително съдействие под формата на консултации по различни допълнителни въпроси и аспекти, свързани с преобразуването, като например: прилагане на предвидените в ТЗ процедурни облекчения, данъчни ефекти на преобразуването и др.

Срок за изпълнение

Документите обикновено се изготвят в рамките на 7 работни дни след получаването на необходимите данни и авансовото плащане. Подписаните документи се внасят до края на деня (когато е работен), в който са предоставени, по електронен път чрез използването на квалифициран електронен подпис (оригиналните документи на хартиен носител се връщат на/остават при клиентите). Вписването на преобразуването в общия случай излиза в рамките на 14 дни от внасянето на документите.

Общото време за изпълнение на услугата може да се удължи значително във връзка с необходимостта от извършване на предварителни и допълнителни действия в зависимост от особеностите на конкретния случай, като например: предварително обявяване в ТР на договора или плана за преобразуване; набавяне на удостоверение по чл. 77 от ДОПК (което може да отнеме до 2 месеца); извършване на проверка на преобразуването и/или капитала и др.

Хонорари

Хонорарът ми за съдействие в процедура по преобразуване в общия случай съответства на предвиденото в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. На страница Хонорари ще намерите по-конкретна информация за размера на хонорарите за различните видове услуги – включително за преобразуване чрез промяна на правната форма (600 лв.) и преобразуване чрез вливане (900 лв.).

Хонорарът се предплаща, като авансово се дължат мин. 50% от неговия размер.

В случай че желаете да заявите по-горе представената услуга или имате въпроси, включително относно цената на услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype (вижте по-долу или на страница Контакти).