Прехвърлянето на фирми е общо понятие, което обхваща различни хипотези както от гледна точка на различните видове прехвърлителни сделки, така и от гледна точка на различните правни фигури, в които се изразява прехвърлянето.

Обща информация

Прехвърлянето на фирми най-често се асоциира с прехвърлянето на дружествени дялове (или акции) или с прехвърлянето на търговско предприятие (или на обособена част от такова предприятие, но не и с прехвърлянето на отделни активи). Прехвърлителните сделки са най-често продажби, но няма пречка да се използват и други договори, като например дарение или замяна. Правоприемство има и при наследяване, както и при различните видове преобразуване (които са представени отделно в услугата Преобразуване на фирми).

Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения и като такава може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно; прехвърлянето се вписва в Търговския регистър едновременно по партидата на отчуждителя и на правоприемника.

Дружественият дял от своя страна изразява участието на съдружника в дружество с ограничена отговорност като съвкупност от имуществени и неимуществени членствени права и задължения; прехвърлянето на дружествени дялове в ООД е уредено в закона, като договорът също следва да бъде сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, както и да бъде вписан в ТР.

Подробна информация относно тези и други често използвани в практиката процедури, включително относно необходимите документи и разноски, може да намерите в статиите от Инфо центъра – вижте също и линковете, които са публикувани в дясната част на страницата в Свързани процедури.

Опит

Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, имам богат опит в правното обслужване на сделки по прехвърляне на фирми. В практиката си съм имал многократно повод да съдействам както в посочените по-горе случаи (прехвърляне на дружествени дялове, прехвърляне на търговско предприятие), така и при реализирането на други процедури, имащи сходен ефект, като например: едностранно напускане на съдружник в ООД; приемане на нови съдружници чрез увеличаване на капитала (вижте също и Вписвания в Търговския регистър) и др.

Заявяване на услугата

За заявяване на услугата е необходимо да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, за да се уговорим за среща, на която да уточним условията на поръчката. Към настоящия момент единствено прехвърлянето на дружествени дялове има възможност да бъде заявено като услуга дистанционно (от разстояние) – както по телефон или имейл, така и онлайн (по интернет) посредством страницата Заяви електронна услуга.

Необходимите данни се предоставят и уточняват при заявяване на услугата; представят се и документи за самоличност на съответните лица (при дистанционна заявка се представят електронни образи на тези документи).

Какво включва услугата

Услугата включва пълно съдействие при осъществяване и вписване на прехвърлянето на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно:

изготвяне на необходимите документи (включително в двуезичен българо-английски вариант при фирми с чуждестранно участие);

придружаване на клиента до банка, нотариус и др. според конкретния случай;

предоставяне на подробни указания и инструкции за подписване и подготовка на изготвените документи (при дистанционно заявяване на услугата);

внасяне на документите в Търговския регистър.

Клиентите имат възможност да получат също и допълнително съдействие под формата на консултации по различни допълнителни въпроси и аспекти, свързани с прехвърлянето, като например: отговорност на собственици и управители за задължения и дългове на фирмата; данъчни ефекти от сделките и др.

Срок за изпълнение

Документите обикновено се изготвят в рамките на 2 работни дни от получаването на необходимите данни и авансовото плащане (когато е приложимо). Подписаните документи се внасят до края на деня (когато е работен), в който са предоставени, по електронен път чрез използването на квалифициран електронен подпис (оригиналните документи на хартиен носител се връщат на/остават при клиентите). Вписването на прехвърлянето обикновено излиза в рамките на 4 работни дни от внасянето на документите.

В някои от случаите е необходимо да се извършат предварителни действия, които биха удължили общото време за изпълнение на услугата – например, при прехвърляне на търговско предприятие е необходимо да се набави удостоверение по чл. 77 от ДОПК, което може да отнеме до 2 месеца.

Хонорари

Хонорарът ми за съдействие в процедура по прехвърляне на фирма е в минималните размери, предвидени в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. На страница Хонорари ще намерите по-конкретна информация за размера на хонорарите за различните видове услуги – включително за прехвърляне на дялове от капитала на ООД (300 лв.), прехвърляне на търговско предприятие (300 лв.) и др.

Моля да имате предвид, че посоченият размер на адвокатското възнаграждение е ориентировъчен – в някои от случаите е възможно хонорарът да е по-висок (например, когато материалният интерес по сделката е над 5 000 лв.). В определени случаи хонорарът следва да бъде предплатен изцяло или частично.

В случай че желаете да заявите по-горе представената услуга или имате въпроси, включително относно цената на услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype (вижте по-долу или на страница Контакти).