Ако желаете да продадете бизнеса си или да извършите промени в собствеността на фирмата си по друг начин или по други съображения – например във връзка с постъпване на държавна служба, наследяване или приемане на нови съдружници, то тогава ще следва да проведете процедура по прехвърляне на фирмата заедно с извършване на съответното отразяване в Търговския регистър. Необходимите за целта документи може да подготвите и подадете както лично, така и посредством ангажирането на адвокат. Ако се нуждаете от съдействие, аз съм на Ваше разположение – по-долу ще намерите подробна информация относно предлаганата правна услуга.

Бързи факти за услугата

По-долу ще намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси относно услугата за прехвърляне на фирма:

+
Хонорарът за прехвърляне на дружествени дялове или търговско предприятие е обикновено в размер на 150 лв. Това са двете най-разпространени и предпочитани форми за извършване на промени в собствеността на фирма, но съществуват и други видове способи и сделки – информация относно хонорара за тяхното реализиране може да намерите на страница Хонорари. Важно е да имате предвид, че хонорарът може да бъде в по-нисък размер, в случай че изберете да заявите прехвърлянето на своята фирма дистанционно – по имейл или посредством страницата за Електронни услуги.
+
Държавната такса за вписване в ТР на прехвърляне на дружествени дялове е в размер на 15 лв., а тази за вписване на прехвърляне на търговско предприятие – 40 лв. (или 15 лв. в хипотезата на ЕТ). Дължат се и допълнителни разноски за нотариални заверки според конкретния случай – в зависимост от цената по съответния договор, дали е нужно да се заверяват протоколи с решения и др.
+
Вписването в Търговския регистър обикновено излиза в рамките на 4 работни дни от внасянето на документите. При наличие на активно съдействие от страна на клиента цялата процедура от заявяването на услугата до вписването на прехвърлянето би могла да бъде осъществена в рамките на 6 работни дни. В някои от случаите е необходимо да се извършат предварителни действия, които биха удължили общото време за изпълнение на услугата – например, при прехвърляне на търговско предприятие е необходимо да се набави удостоверение по чл. 77 от ДОПК, което може да отнеме до 2 месеца.
+
Да, заявяването на услугата може да стане както в лична среща в кантората, така и дистанционно (от разстояние) – по телефон или електронна поща. Услугата по отношение на прехвърлянето на дружествени дялове може да бъде заявена и изцяло онлайн (по интернет) – посредством страницата Заяви електронна услуга.
+
Необходимите данни в зависимост от спецификите на конкретната ситуация (ЕИК на фирмата, информация относно страните и цената по съответната сделка и др. под.) се уточняват при заявяване на услугата. Следва да се представят и документите за самоличност на съответните лица (при дистанционно заявяване на услугата се представят електронни образи на тези документи – като снимка или сканиран файл).
+
Услугата включва пълно съдействие при осъществяване и вписване на прехвърлянето на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно: изготвяне на необходимите документи, придружаване до банка и нотариус (ако е необходимо), предоставяне на подробни инструкции за подписване и подготовка на документите (при заявяване на услугата от разстояние), внасяне на документите в Търговския регистър. В услугата е включена и възможност за допълнително съдействие под формата на консултации по различни допълнителни въпроси и аспекти, свързани с прехвърлянето (например, отговорност на собственици и управители за задължения и дългове на фирмата, данъчни ефекти от сделките и др.).

При нужда от допълнителна информация, прегледайте съдържанието на страницата по-долу – ще намерите както обща информация, така и препратки към съдържание с конкретна информация по множество аспекти от различните процедури по прехвърляне и извършване на промени в собствеността на фирмите.

Обща информация

Прехвърлянето на фирма е общо понятие, което обхваща различни хипотези както от гледна точка на различните видове прехвърлителни сделки, така и от гледна точка на различните правни фигури, в които се изразява прехвърлянето.

Прехвърлянето на фирма най-често се асоциира с прехвърлянето на дружествени дялове (или акции) или с прехвърлянето на търговско предприятие (или на обособена част от такова предприятие, но не и с прехвърлянето на отделни активи). Прехвърлителните сделки са най-често продажби, но няма пречка да се използват и други договори, като например дарение или замяна. Правоприемство има и при наследяване, както и при различните видове преобразуване (които са представени отделно в услугата Преобразуване на фирми).

Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения и като такава може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно; прехвърлянето се вписва в Търговския регистър едновременно по партидите на отчуждителя и правоприемника.

Дружественият дял от своя страна изразява участието на съдружника в дружество с ограничена отговорност като съвкупност от имуществени и неимуществени членствени права и задължения; прехвърлянето на дружествени дялове в ООД е уредено в закона, като договорът също следва да бъде сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, както и да бъде вписан в ТР.

За вписване на прехвърлянето в Търговския регистър е необходимо да се подаде заявление по образец (от Група А – при прехвърляне на дялове, приемане на съдружници и др., от Група В – при прехвърляне или поемане на търговско предприятие), към което следва да се приложат подготвените за целите на съответната процедура документи. Заявлението може да се подаде както на хартиен носител, така и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис – включително от упълномощен за целта адвокат.

Процедури по прехвърляне

Съществуват множество специфики в различните процедури по прехвърляне и извършване на промени в собствеността на фирмите и затова същите са детайлно развити и представени на уебсайта под формата на самостоятелни статии – част от рубриката Инфо център. Във всяка от статиите е предоставена подробна информация относно етапите по реализиране на съответната процедура, като също така са изброени и посочени всички необходими документи и приложими разноски.

В дясната част на страницата в Свързани процедури ще намерите списък на всички публикувани до момента статии, попадащи в категорията на тук представената услуга, а именно: процедурите по прехвърляне или поемане на дружествени дялове, акции и търговско предприятие, както и процедурата по извършване на промени във връзка с прекратяване на членството на съдружник в ООД.

Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, имам богат опит в правното обслужване на сделки по прехвърляне на фирми. В практиката си съм имал многократно повод да съдействам както при прехвърляне на дружествени дялове и търговски предприятия, така и при реализиране на други процедури, имащи сходен ефект, като например едностранно напускане на съдружник, приемане на нови съдружници чрез увеличаване на капитала (вижте също и Вписвания в Търговския регистър) и др.

Въпроси и отговори

Макар и подробни, статиите не винаги успяват да покрият всеки един от елементите на процедурите по прехвърляне. По тази причина на уебсайта е осигурена възможност за онлайн обсъждане на публикуваните статии и за задаване на въпроси към тях с цел да се предостави допълнителна информация за изясняването на важни и интересни за потребителите моменти във връзка със съответните теми.

В дясната част на страницата в Свързани въпроси ще намерите списък на последно зададените в категория „Прехвърляне на фирми” въпроси. Ако желаете да прегледате всички въпроси, посетете страница Въпроси и отговори и използвайте уеб формата за филтриране на резултатите по съответната категория.

Не намирате търсената информация?

В случай че не намирате търсената информация и имате допълнителни въпроси относно услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп. Аз съм на Ваше разположение и ще се радвам да отговоря на въпросите, които имате, за да може да вземете информирано решение относно услугата за прехвърляне на фирми и извършване на промени в собствеността им.

За връзка с мен използвайте данните за контакт, посочени по-долу вляво или на страница Контакти, където ще намерите също и уеб форма за изпращане на съобщения.