Неизменна част от дейността ми като адвокат, практикуващ и предлагащ услуги в областта на корпоративното и дружественото право, е оказване също и на съдействие по комплексно правно обслужване на фирми. Всички дружества се нуждаят в търговската си дейност от правно съдействие и юридическа помощ – не само при вписвания в Търговския регистър, но и при взаимоотношенията си с НАП и другите държавни и общински органи и институции, при изготвянето на общи и специални граждански и търговски договори, при регулиране на отношенията работодател-служител и др.

Предлагайки комплексно правно обслужване, услугите ми включват и съдействие по въпроси, излизащи извън рамките на корпоративното и дружественото право. Сред допълнителните области, в които практикувам, са търговското, договорното, данъчното и трудовото право. По-долу посочвам някои от случаите, по които съм имал повод да работя и да съдействам на клиентите си.

Търговско и договорно право

Услуги и консултации (Онлайн консултации) свързани с: процесуално представителство и защита по дела за събиране на вземания, както и при други форми на неизпълнение на договорни задължения, включително и при разваляне на договори; представителство пред КЗК по въпроси от сферата на конкурентното право; обжалване пред ВАС на подзаконови нормативни актове (наредби); обжалване на наказателни постановления на КЗП; изготвяне на всякакви видове договори; изготвяне на общи условия, включително за ползване на уебсайт и др.

Данъчно право

Услуги и консултации свързани с: обжалване по административен и съдебен ред на ревизионни актове; представителство пред НАП във връзка с изпълнително производство; обжалване на наказателни постановления на НАП; ДДС третиране на електронни услуги и доставки на софтуер; данъчни ефекти при прехвърляне на дялове, вливания и др.

Трудово и осигурително право

Услуги и консултации свързани с: завеждане на дела за обезщетения срещу работници (служители); защита по дела за отмяна на уволнение, включително относно дисциплинарна отговорност, както и по дела за заплащане на заплати (обезщетения); обжалване на наказателни постановления на ГИТ; изготвяне на документи за прекратяване на трудово правоотношение; осигуряване на ЕТ; закрила при уволнение; вътрешни преустройства и реорганизации и др.

Във връзка с предлагането на комплексни правни услуги осигурявам също така и възможност за сключване на договор за абонаментно правно обслужване (договор за текуща правна помощ) на търговски дружества и еднолични търговци. При сключването на такъв договор фирмите получават специално внимание и неотложно правно обслужване, без допълнителни формални заявки и договорки. Минималният месечен абонамент е 400 лв.

За повече информация, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype (вижте по-долу или на страница Контакти).