Неизменна част от дейността ми като адвокат, практикуващ и предлагащ услуги в областта на корпоративното и дружественото право, е оказване също и на съдействие по комплексно правно обслужване на фирми. Всички дружества се нуждаят в търговската си дейност от правно съдействие и юридическа помощ – не само при вписвания в Търговския регистър, но и при взаимоотношенията си с НАП и другите държавни и общински органи и институции, при изготвянето на общи и специални граждански и търговски договори, при регулиране на отношенията работодател-служител и др.

Предлагайки комплексно правно обслужване, услугите ми включват и съдействие по въпроси, излизащи извън рамките на корпоративното и дружественото право. Сред допълнителните области, в които практикувам, са търговското, договорното, данъчното и трудовото право. По-долу посочвам някои от случаите, по които съм имал повод да работя и да съдействам на клиентите си.

Търговско и договорно право

Процесуално представителство и защита по дела за събиране на вземания, както и при други форми на неизпълнение на договорни задължения, представителство пред КЗК по въпроси от сферата на конкурентното право, обжалване пред ВАС на подзаконови нормативни актове, обжалване на наказателни постановления на КЗП, изготвяне на всякакви видове договори, изготвяне на общи условия и др.

Данъчно право

Обжалване по административен и съдебен ред на ревизионни актове, представителство пред НАП във връзка с изпълнително производство, обжалване на наказателни постановления на НАП, консултации относно ДДС третиране на електронни услуги и доставки на софтуер, данъчни ефекти при прехвърляне на дялове, вливания и др.

Трудово и осигурително право

Завеждане на дела за обезщетения срещу работници и служители, защита по дела за отмяна на уволнение, вкл. относно дисциплинарна отговорност, както и по дела за заплащане на заплати и обезщетения, обжалване на наказателни постановления на ГИТ, изготвяне на документи за прекратяване на трудово правоотношение, консултации относно осигуряване на ЕТ, закрила при уволнение, вътрешни преустройства и реорганизации и др.

Във връзка с предлагането на комплексни правни услуги осигурявам също така и възможност за сключване на договор за абонаментно правно обслужване (договор за текуща правна помощ) на търговски дружества и еднолични търговци. При сключването на такъв договор фирмите получават специално внимание и неотложно правно обслужване, без допълнителни формални заявки и договорки. Минималният месечен абонамент е 800 лв.

За повече информация, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп (вижте по-долу или на страница Контакти).