Управлението на търговското дружество се материализира в действията на неговите управителни органи. Органите на дружеството формират и изявяват неговата воля като правен субект и организират нейното изпълнение. В общия случай управлението на дружеството се фокусира основно до разрешаването на въпроса кой управлява неговата дейност. От своя страна този въпрос се свързва с овластяването на определени лица – органите на управление. Предмет на разглеждане в тази статия ще бъдат промените в такива органи на управление.

Обща информация

Управлението се разбира обикновено като оперативно такова по текущо администриране и организиране на дейността на дружеството. Управителите при ООД, съдружниците с право на управление при СД и изпълнителните директори при АД1 са изпълнителни органи, тъй като тяхната дейност е изпълнителна, включваща задачи по организация, ръководство и представителство.

Законът не съдържа подробно разписана процедура за освобождаването на управителните органи. Избирането и освобождаването на управителя на ООД, респ. на членовете на съветите при АД, в общия случай се извършва от Общото събрание, което е върховен орган на дружеството. Освобождаването с решение на ОС е едно от субективните прекратителни основания, като условията и редът за това са до голяма степен опростени. Решението се взема с обикновено мнозинство, освен ако не е предвидено друго в устройствените актове на дружеството.

Прекратяването на правоотношението между управителя, респ. директора, и дружеството поради освобождаване следва да бъде отразено в Търговския регистър, т.е. да се заличи вписването на съответното лице. Съгласно ТЗ решенията на Общото събрание, които се отнасят до избор и освобождаване на управител при ООД или членове на съветите при АД, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър и имат действие от вписването им. Освобождаването на лице като управител или изпълнителен директор би могло да е свързано и с необходимост от прекратяване на сключен с него договор за управление.

Заявление

За вписването в ТР на освобождаването (заличаването) на лице в качеството му на управител или др. следва да се подаде заявление по образец – А2 при СД, А4 при ООД или А5 при АД. Заявлението може да се подаде и по интернет, като се подпише с електронен подпис.

Заявлението следва да се подаде от представляващия търговското дружество. Това е най-често новоизбраният управител, респ. изпълнителен директор, но може да е например и някой от вече вписаните управители, ако например при ООД е имало повече от един управител. За целта може да се упълномощи и адвокат, като пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Необходими документи

Към съответното заявление се прилагат следните документи:

Протокол с решения на Общото събрание;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ, покани и други документи, доказващи редовно свикване на Общото събрание, или изменен устройствен акт, ако например в дружествения договор на ООД освободеният управител е бил посочен поименно.

Освобождаването на управител обикновено е свързано с назначаването на нов управител на негово място. Тогава е налице смяна на управител. В такъв случай е необходимо да се представят и допълнителни документи за новия управител или член на съветите при акционерното дружество – нотариално заверено съгласие и образец от подпис (спесимен), декларации по чл. 141 или чл. 234 от ТЗ и др. При АД би било необходимо да се представи и протокол за избор на лице, което да представлява дружеството.

Доста често търговците представят и допълнителни документи като декларация по чл. 142 от ТЗ и договор за управление, но това не е задължително за целите на вписването.

Често е необходимо да бъдат съобразени редица особености. Например, при назначаване на управител на дружество с ограничена отговорност протоколът на ОС може да трябва да бъде с нотариална заверка на подписи и съдържание по силата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ2. При едноличните търговци няма управителни органи – при тях единствената възможност за възлагане управлението на дейността на друго лице би била посредством назначаването и вписването в ТР на прокурист3.

Такси и други разноски

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събира такса в размер на 30 лв. или 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Дължат се и допълнителни разноски за нотариални заверки според конкретния случай – например, ако се заверява само образец от подписа, нотариалната такса е в размер на 6 лв.

Едностранно оттегляне

Законът дава възможност на управителя и сам да заяви своето заличаване от ТР като такъв – съгласно чл. 141, ал. 5 от ТЗ управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Аналогична възможност е предвидена и в уредбата на акционерното дружество – съгласно чл. 233, ал. 5 от ТЗ член на съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Правото на едностранно оттегляне е предвидено като гаранция на интересите на съответното лице, при упражняването на което обаче са предвидени определени предпоставки с оглед отчитане интересите и на съответното дружество.

В общия случай процедурата не се отличава с особени трудности – към заявлението следва да се приложат самото уведомление, декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и документ за внесена държавна такса.

Най-интересният момент е свързан с получаване на уведомлението от страна на дружеството. В тази връзка биха могли да възникнат трудности – например, когато дружеството не осъществява търговска дейност, не разполага с офис и персонал, няма други представляващи4 или същите са в чужбина и е трудно да бъдат открити. Редът за връчване на уведомлението не е установен от закона, съответно биха могли да се използват всички налични начини, включително нотариална покана, като най-важно е да се осигури възможност за надлежно доказване на извършеното връчване.

Бележки:

1 С изменение и допълнение на Търговския закон, в сила от средата на 2024 г., се създаде нова дружествена форма: дружество с променлив капитал. ДПК се управлява и представлява от управителен съвет или от един или повече управители. Обстоятелствата относно него се заявяват за вписване със заявление по образец А19, като повечето от положенията, изложени в настоящата статия, са принципно валидни и съответно приложими по отношение и на новия вид дружество. Повече информация за него можете да намерите в рубриката Новини.

2 Статията е обновена на 23.01.2017 г. във връзка с изменения на Търговския закон, за които може да прочетете повече в статията от Новини Законова защита срещу кражбите на фирми.

3 За допълнителна информация по този въпрос бихте могли да прочетете Блог статията Необходимо ли е назначаване на прокурист при майчинство?

4 Във връзка с това следва да се отбележи, че в Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. на ВКС, ОСТК се прие, че легитимирано да получи уведомлението от името на дружеството е всяко лице, съгласно да го приеме, с изключение на напускащия управител.