Управлението на търговското дружество се материализира в действията на неговите управителни органи. Органите на дружеството формират и изявяват неговата воля като правен субект и организират нейното изпълнение. В общия случай управлението на дружеството се фокусира основно до разрешаването на въпроса кой управлява неговата дейност. От своя страна този въпрос се свързва с овластяването на определени лица – органите на управление. Предмет на разглеждане в тази статия ще бъдат промените в такива органи на управление.

Обща информация

Управлението се разбира обикновено като оперативно такова – текущо администриране и организиране на извършването на дейността на дружеството. Управителите (при ООД), съдружниците с право на управление (при СД), изпълнителните членове/директори (при АД) и др. са изпълнителни органи – тяхната дейност е изпълнителна, включваща задачи по организация, ръководство и представителство.

Търговският закон (ТЗ) не съдържа подробно разписана процедура за освобождаването на управителните органи. Както избирането, така и освобождаването на управителя на ООД (членовете на съветите при АД и др.) в общия случай се извършва от Общото събрание (ОС), което е върховен орган на дружеството. Освобождаването с решение на ОС е едно от субективните прекратителни основания, като условията и редът за това са до голяма степен опростени. Решението се взема с обикновено мнозинство, освен ако не е предвидено друго в утройствените актове на дружеството.

Прекратяването на правоотношението между управителя (директора) и дружеството поради освобождаване следва да бъде отразено в Търговския регистър (ТР), т.е. да се заличи вписването на съответното лице. Съгласно ТЗ решенията на Общото събрание, които се отнасят до избор и освобождаване на управител при ООД (или членове на съветите при АД), трябва да бъдат вписани в Търговския регистър и имат действие от вписването им. Освобождаването на лице като управител или изпълнителен директор би могло да е свързано и с необходимост от прекратяване на сключен с него договор за управление.

Заявление

За вписване в ТР на освобождаването (заличаването) на лице в качеството му на управител (или др. под.) следва да се подаде заявление по образец – А2 при СД, А4 при ООД, А5 при АД и др. Заявлението може да се подаде и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис.

Заявлението следва да се подаде от представляващия търговското дружество – това е най-често новоизбраният управител (изпълнителен директор и др.), но може да е например и някой от вече вписаните управители (ако например при ООД е имало повече от един управител). За целта може да се упълномощи и адвокат – адвокатското пълномощно следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Необходими документи

Към съответното заявление се прилагат следните документи:

Протокол с решения на Общото събрание;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ, покани и други документи, доказващи редовно свикване на Общото събрание, изменен устройствен акт (ако например в дружествения договор на ООД освободеният управител е бил посочен поименно) и др.

Освобождаването на управител обикновено е свързано с назначаването на друг (нов) управител на негово място – тогава е налице смяна на управител. В такъв случай е необходимо да се представят и допълнителни документи за новия управител (или член на съветите при акционерното дружество) – нотариално заверено съгласие и образец от подпис (спесимен), декларации по ТЗ (като например, чл. 141, ал. 8 или респ. чл. 234) и др. При АД би било необходимо да се представи и протокол за избор на лице, което да представлява дружеството.

Доста често търговците представят и допълнителни документи като декларация по чл. 142 от ТЗ и договор за управление, но това не е задължително за целите на вписването.

В някои случаи е необходимо да бъдат съобразени редица особености – например, при назначаване на управител на дружество с ограничена отговорност протоколът на ОС може да трябва да бъде с нотариална заверка на подписи и съдържание (по силата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ)1. При едноличните търговци няма управителни органи – при тях единствената възможност за възлагане управлението на дейността на друго лице би била посредством назначаването и вписването в ТР на прокурист2 (търговски управител).

Такси и други разноски

Съгласно чл. 16а, ал. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събират такси, както следва: на други обстоятелства – 30 лв. Съгласно ал. 4, когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат, дължимата такса е в размер на 15 лв.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Дължат се и допълнителни разноски за нотариални заверки според конкретния случай (ако се заверява само образец от подписа, то таксата е 6 лв.).

Едностранно оттегляне

Търговският закон дава възможност на управителя и сам да заяви своето заличаване от ТР като такъв – съгласно чл. 141, ал. 5 от ТЗ управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Аналогична възможност е предвидена и при акционерното дружество – съгласно чл. 233, ал. 5 от ТЗ член на съвета може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Правото на едностранно оттегляне е предвидено като гаранция на интересите на съответното лице, при упражняването на което обаче са предвидени определени предпоставки с оглед отчитане интересите и на съответното дружество.

В общия случай процедурата не се отличава с особени трудности от правнотехническа гледна точка – към заявлението следва да се приложат самото уведомление, декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и документ за внесена държавна такса (размерът е същият като посочения по-горе).

Най-интересният момент е свързан с получаване на уведомлението от страна на дружеството. В тази връзка биха могли да възникнат и евентуални усложнения – тогава, когато дружеството не осъществява търговска дейност, не разполага с офис и персонал, няма други представляващи или същите са в чужбина и е практически трудно да бъдат открити и др. Редът за връчване/получаване на уведомлението не е установен от закона – биха могли да се използват всички налични начини (включително нотариална покана), като най-важно е да се осигури възможност за надлежно доказване на извършеното връчване.

Бележки:

1 Статията е обновена на 23.01.2017 г. във връзка с изменения на Търговския закон, за които може да прочетете повече в статията от Новини Законова защита срещу кражбите на фирми.

2 За допълнителна информация по този въпрос бихте могли да прочетете Блог статията Необходимо ли е назначаване на прокурист при майчинство?