Ако имате бизнес идея и планирате да я реализирате, то тогава, за да развивате търговска дейност, ще е необходимо да откриете фирма. Регистрацията на фирма се извършва в Търговския регистър, като необходимите за целта документи може да подготвите и подадете както лично, така и посредством ангажирането на адвокат. Ако се нуждаете от съдействие, аз съм на Ваше разположение – по-долу ще намерите подробна информация относно предлаганата правна услуга.

Бързи факти за услугата

По-долу ще намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси относно услугата за регистрация на фирма:

+
Хонорарът за регистрация на ЕТ е в размер на 75 лв., а този за регистрация на ЕООД – 100 лв. Това са двете най-разпространени и предпочитани форми за осъществяване на търговска дейност, но съществуват и други видове фирми и търговци – информация относно хонорара за тяхната регистрация може да намерите на страница Хонорари.
+
Държавната такса за регистрация на ЕТ е в размер на 15 лв., а разноските за регистрация на ЕООД (държавна, банкови и нотариални такси) са в общ размер на приблизително 80 лв.
+
Регистрацията обикновено излиза в рамките на 1 работен ден от внасянето на документите в Търговския регистър. При наличие на активно съдействие от страна на клиента цялата процедура от заявяването на услугата до регистрацията на фирмата би могла да бъде осъществена в рамките на 2 работни дни.
+
Да, заявяването на услугата може да стане както в лична среща в кантората, така и дистанционно (от разстояние) – по телефон или електронна поща. Услугата по отношение на най-разпространените видове фирми може да бъде заявена и изцяло онлайн (по интернет) – посредством страницата Заяви електронна услуга.
+
При заявяването на услугата се попълва кратък въпросник относно наименование на фирмата, адрес и др. (при заявка по телефон тези данни се уточняват в хода на разговора). Следва да се представят и документите за самоличност на съответните лица (при дистанционна регистрация се представят електронни образи на тези документи – като снимка или сканиран файл).
+
Услугата включва пълно съдействие в процедурата по регистрация на фирмата: изготвяне на необходимите документи; придружаване до банка и нотариус; предоставяне на подробни инструкции за подписване и подготовка на документите (при регистрация от разстояние); внасяне на документите в Търговския регистър. В услугата е включена и възможност за допълнително съдействие при желание на клиента – предварителна консултация, съдействие при изготвяне на фирмен печат и издаване на удостоверение за актуално състояние и др.

При нужда от допълнителна информация, прегледайте съдържанието на страницата по-долу – ще намерите както обща информация, така и препратки към съдържание с конкретна информация по множество аспекти от процедурите по регистрация на различни видове търговци и търговски дружества.

Обща информация

Регистрацията на фирма се извършва в Търговския регистър. При търговските дружества вписването в Търговския регистър е само един от елементите на фактическия състав на учредяването. Последният включва също и сключване на дружествен договор (приемане на устав или др. в зависимост от вида на дружеството), както и избиране на лица, които ще управляват и представляват дружеството. При капиталовите дружества е необходимо също така да бъде изплатена поетата част от капитала.

За целите на регистрацията се подготвя комплект от документи и в зависимост от вида на фирмата ще следва да се предприемат и някои допълнителни действия, сред които внасяне на капитала по набирателна сметка (освен ако учредителите не са избрали да направят непарични вноски), нотариална заверка на някои от документите (например, на дружествения договор при събирателно дружество или на съгласието с образеца от подписа на управителя при ООД), заплащане на дължимата за регистрацията държавна такса и др.

За вписване на фирмата в Търговския регистър е необходимо да се подаде заявление по образец (от Група А: Заявления за първоначална регистрация, пререгистрация и промяна на основни обстоятелства), към което следва да се приложат подготвените за целите на регистрацията документи. Заявлението може да се подаде както на хартиен носител, така и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис – включително от упълномощен за целта адвокат.

Процедури по регистрация

Съществуват множество специфики в процедурите по регистрация на различните видове фирми и затова същите са детайлно развити и представени на уебсайта под формата на самостоятелни статии – част от рубриката Инфо център. Във всяка от статиите е предоставена подробна информация относно етапите по реализиране на съответната процедура, като също така са изброени и посочени всички необходими документи и приложими разноски.

В дясната част на страницата в Свързани процедури ще намерите списък на всички публикувани до момента статии, попадащи в категорията на тук представената услуга, а именно: процедурите по регистрация на едноличен търговец, (еднолично) дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и търговско представителство в БТПП.

Посочените по-горе фирми са сред най-често заявяваните за регистрация, но имам опит и мога да предложа съдействие при регистрацията и на всякакъв друг вид търговски дружества и юридически лица, като например дружества с променлив капитал, събирателни дружества, кооперации, сдружения и фондации, извършващи допълнителна стопанска дейност, и др.

Въпроси и отговори

Макар и подробни, статиите не винаги успяват да покрият всеки един от елементите на процедурите по регистрация. По тази причина на уебсайта е осигурена възможност за онлайн обсъждане на публикуваните статии и за задаване на въпроси към тях с цел да се предостави допълнителна информация за изясняването на важни и интересни за потребителите моменти във връзка със съответните теми.

В дясната част на страницата в Свързани въпроси ще намерите списък на последно зададените в категория „Регистрация на фирми” въпроси. Ако желаете да прегледате всички въпроси, посетете страница Въпроси и отговори и използвайте уеб формата за филтриране на резултатите по съответната категория.

Не намирате търсената информация?

В случай че не намирате търсената информация и имате допълнителни въпроси относно услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп. Аз съм на Ваше разположение и ще се радвам да отговоря на въпросите, които имате, за да може да вземете информирано решение относно услугата за регистрация на фирма.

За връзка с мен използвайте данните за контакт, посочени по-долу вляво или на страница Контакти, където ще намерите също и уеб форма за изпращане на съобщения.