Ако имате бизнес идея и планирате да я реализирате, то тогава, за да развивате търговска дейност, ще е необходимо да откриете и регистрирате фирма.

Обща информация

Регистрацията на фирма се извършва в Търговския регистър. При търговските дружества вписването в Търговския регистър е само един от елементите на фактическия състав на учредяването. Последният включва също и сключване на дружествен договор (приемане на устав или др. в зависимост от вида на дружеството), избиране на лица, които ще управляват и представляват дружеството, както и изплащане на поетата част от капитала (ако е приложимо).

За целите на регистрацията се подготвя комплект от документи и в зависимост от вида на фирмата ще следва да се предприемат и някои допълнителни действия, сред които: внасяне на капитала по набирателна сметка (освен ако учредителите не са избрали да направят непарични вноски); нотариална заверка на някои от документите (например, на дружествения договор при събирателно дружество или на съгласието с образеца от подписа на управителя при ООД); заплащане на дължимата за регистрацията държавна такса и др.

Подробна информация относно процедурите по регистрация на едноличен търговец (ЕТ), (еднолично) дружество с ограничена отговорност (Е/ООД), (еднолично) акционерно дружество (Е/АД) и търговско представителство в БТПП, включително относно необходимите документи и разноски, може да намерите в статиите от Инфо центъра – вижте също и линковете, които са публикувани в дясната част на страницата в Свързани процедури.

Опит

Имам богат опит в регистрирането на всякакъв вид фирми и търговски дружества. Изброените по-горе (ЕТ, Е/ООД, Е/АД) са сред най-често заявяваните за регистрация фирми, но имам възможност да съдействам и при регистрацията на други юридически лица като събирателни дружества, кооперации, клонове на чуждестранни търговци (КЧТ), сдружения и фондации, извършващи допълнителна стопанска дейност и др.

Заявяване на услугата

Заявяването на услугата може да стане както в лична среща в кантората, така и дистанционно (от разстояние) – по телефон или електронна поща. Услугата по отношение на най-разпространените видове фирми може да бъде заявена и изцяло онлайн (по интернет) – посредством страницата Заяви електронна услуга. Ако желаете да научите повече за осигурената възможност за онлайн регистрация на Вашата фирма, моля посетете страницата на електронна услуга Търговски регистър.

При заявяване на услугата се попълва кратък въпросник (относно наименование на фирмата, адрес и др.); при заявка по телефон данните се уточняват в хода на разговора. Следва да се представят и документи за самоличност на съответните лица; при дистанционна регистрация се представят електронни образи на тези документи.

Какво включва услугата

Услугата включва пълно съдействие при регистрацията на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно:

изготвяне на необходимите документи;

обсъждане и обновяване на документите съобразно индивидуалните изисквания на клиента (ако е необходимо);

придружаване на клиента до банка и нотариус за заверка на документите и внасяне по набирателна сметка на учредителния капитал;

предоставяне на подробни указания и инструкции за подписване и подготовка на изготвените документи (при регистрация от разстояние);

внасяне на документите в Търговския регистър.

Клиентите имат възможност да получат също и допълнително съдействие, изразяващо се в: предварителни консултации (например, относно избор на най-подходяща правно-организационна форма); съдействие при изготвяне на фирмен печат; издаване на удостоверение за актуално състояние и др.

Срок за изпълнение

Документите обикновено се изготвят в рамките на работния ден, следващ получаването на необходимите данни и авансовото плащане (когато е приложимо). Подписаните документи се внасят до края на деня (когато е работен), в който са предоставени, по електронен път чрез използването на квалифициран електронен подпис (оригиналните документи на хартиен носител се връщат на/остават при клиентите). Регистрацията обикновено излиза в рамките на един работен ден от внасянето на документите.

В случай на необходимост и при наличие на активно съдействие от страна на клиента, цялата процедура от заявяването на услугата до регистрацията на фирмата би могла да бъде осъществена в рамките на 2-3 работни дни.

Хонорари

Хонорарът ми за регистрация на фирма е в минималните размери, предвидени в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. На страница Хонорари ще намерите по-конкретна информация за размера на хонорарите за различните видове услуги – включително за регистрация на ЕТ (150 лв.), ЕООД (300 лв.) и ООД (300 лв.).

Моля да имате предвид, че посоченият размер на адвокатското възнаграждение е ориентировъчен – в някои от случаите е възможно хонорарът да е по-висок (например, при изготвяне на документите в двуезична форма) или по-нисък (например, при използване на електронните услуги). В определени случаи хонорарът следва да бъде предплатен изцяло или частично.

В случай че желаете да заявите по-горе представената услуга или имате въпроси, включително относно цената на услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype (вижте по-долу или на страница Контакти).