С понятието търговец Търговският закон (ТЗ) означава титуляря на бизнеса, а с понятието предприятие – съвкупността от права, задължения и фактически отношения, които са юридически израз на бизнеса и чрез които последният функционира. Търговското предприятие (ТП) e съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали в резултат на осъществявана от търговеца дейност, и като такава може да се прехвърля.

Обща информация

Правата включват правото на собственост и всички ограничени вещни права върху всички движими и недвижими вещи, вземанията на търговеца, дялови участия, права върху изобретения, търговски марки, лицензи и др. Задълженията включват всички кредити и други договорни и извъндоговорни задължения на търговеца, формиращи пасива на търговското предприятие. Фактическите отношения включват: клиентела, ноу-хау, делови контакти, канали за пласиране и др.

Уредбата на прехвърлянето се съдържа в чл. 15 и сл. от ТЗ. Търговското предприятие подлежи на прехвърляне както посредством сключването на договор за продажба (най-често срещаният случай), така и посредством замяна, дарение, апорт или други прехвърлителни (с транслативен ефект) сделки и способи. Транслативните сделки с предприятието са юридически способ за прехвърляне на търговската дейност (бизнеса) без преминаване на съдружници или акционери (какъвто е случаят при преобразуване на търговски дружества чрез вливане или др.). ТЗ не урежда изрично начина на преминаването на елементите от ТП от прехвърлителя към приобретателя – следва да се приеме, че за него важат правилата, приложими спрямо съответните елементи, включени в състава на ТП.

Продажбата на търговското предприятие се извършва с договор с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно1. Формата е за действителност. Предмет на прехвърлителната сделка може да бъде както цялото, така и част (идеална или реална) от предприятието. Когато е налице частично прехвърляне на търговско предприятие, обикновено се използва водене на отделно счетоводство за съответната дейност (обособената част); подобна хипотеза е налице и когато търговецът е регистрирал клон и впоследствие реши да го прехвърли отделно от останалото си предприятие.

Търговският закон вменява в задължение на отчуждителя да уведоми своите кредитори и длъжници за извършеното прехвърляне, както и предвижда специална защита на кредиторите на отчуждителя и на правоприемника на ТП (солидарна отговорност, отделно управление и др.).

Прехвърлянето на търговското предприятие подлежи на вписване в Търговския регистър (ТР) – ТЗ изрично предвижда, че прехвърлянето на предприятие се вписва в ТР едновременно по делото на отчуждителя и на правоприемника. Приема се, че вписването има оповестително (а не конститутивно) действие. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в съответната Служба по вписванията.

Заявление и необходими документи

За вписване в Търговския регистър на прехвърлянето следва да се подаде заявление по образец В1. Заявлението може да се подаде и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис; същото може да се подаде и от упълномощен за целта адвокат (адвокатското пълномощно следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа).

Към заявлението се прилагат следните документи:

Договор за прехвърляне на търговско предприятие;

Решение по чл. 262п от ТЗ (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество);

Удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК;

Декларация по образец от отчуждителя, че са изплатени дължимите трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите2;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например: допълнителни заявления и съответните приложения към тях, когато едновременно с прехвърлянето се иска и заличаване на отчуждителя (при заличаване на ЕТ) и/или регистрация на правоприемника като търговец; покани и други документи, доказващи редовно свикване на Общото събрание и др.

Такси и други разноски

Съгласно чл. 16а, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за вписване на обстоятелства в ТР се събират такси, както следва: на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец – 30 лв.; на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи – 80 лв.

Съгласно ал. 2, когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат, дължимата такса е в размер на 15 лв. (при ЕТ) или 40 лв. (във всички останали случаи).

Дължат се и допълнителни разноски: за нотариални заверки според конкретния случай (в зависимост от цената по договора за продажба, дали се заверява и съответното решение и др.); във връзка с допълнителни заявления (ако има такива) и др.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Моля да имате предвид, че посочената там информация е ориентировъчна – запазвам си правото да уговарям различен размер на хонорара във всеки отделен случай, най-вече когато са налице определени особености (усложняващи провеждането на процедурата) или когато продажната цена е сравнително висока.

Бележки:

1 Статията е обновена на 23.01.2017 г. във връзка с изменения на Търговския закон, за които може да прочетете повече в статията от Новини Законова защита срещу кражбите на фирми.

2 Статията е обновена на 06.03.2018 г. във връзка с изменения на Търговския закон, за които може да прочетете повече в статията от Новини Забрана за прехвърляне на фирми със задължения.