С понятието търговец Търговският закон означава титуляря на бизнеса, а с понятието предприятие – съвкупността от права, задължения и фактически отношения, които са юридически израз на бизнеса и чрез които последният функционира. Търговското предприятие e съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали в резултат на осъществявана от търговеца дейност, и като такава може да се прехвърля.

Обща информация

Правата включват правото на собственост и всички ограничени вещни права върху всички движими и недвижими вещи, вземанията на търговеца, дялови участия, права върху изобретения, търговски марки и др. Задълженията включват всички кредити и други договорни и извъндоговорни задължения, формиращи пасива на търговското предприятие. Фактическите отношения включват клиентела, ноу-хау, делови контакти, канали за пласиране и др.

Уредбата на прехвърлянето се съдържа в чл. 15 и сл. от ТЗ. Търговското предприятие подлежи на прехвърляне както посредством сключването на договор за продажба, така и посредством замяна, дарение, апорт или други прехвърлителни сделки и способи. Транслативните сделки с предприятието са юридически способ за прехвърляне на търговската дейност, т.е. на бизнеса, без преминаване на съдружници или акционери, какъвто е например случаят при преобразуване на търговски дружества чрез вливане. ТЗ не урежда изрично начина на преминаването на елементите на предприятието от прехвърлителя към приобретателя – следва да се приеме, че за него важат правилата, приложими спрямо съответните елементи, включени в състава на предприятието.

Продажбата на търговското предприятие се извършва с договор с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно1. Формата е за действителност. Предмет на прехвърлителната сделка може да бъде както цялото, така и обособена част от предприятието. Когато е налице частично прехвърляне на търговско предприятие, обикновено се използва водене на отделно счетоводство за съответната дейност. Подобна хипотеза е налице и когато търговецът е регистрирал клон и впоследствие реши да го прехвърли отделно от останалото си предприятие.

Търговският закон вменява в задължение на отчуждителя да уведоми своите кредитори и длъжници за извършеното прехвърляне, както и предвижда специална защита на кредиторите на отчуждителя и на правоприемника на предприятието (солидарна отговорност, отделно управление и др.).

Прехвърлянето на търговското предприятие подлежи на вписване в Търговския регистър, като ТЗ изрично предвижда, че прехвърлянето на предприятие се вписва едновременно по делото на отчуждителя и на правоприемника. Приема се, че вписването има оповестително действие. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в съответната Служба по вписванията.

Заявление и необходими документи

За вписването в Търговския регистър на прехвърлянето следва да се подаде заявление по образец В1. Заявлението може да се подаде и по интернет, като се подпише с електронен подпис. Същото може да се подаде и от упълномощен за целта адвокат – пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Към заявлението се прилагат следните документи:

Договор за прехвърляне на търговско предприятие;

Решение по чл. 262п от ТЗ (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество);

Удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК;

Декларация по образец от отчуждителя, че са изплатени дължимите трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите2;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например допълнителни заявления и съответните приложения към тях, когато едновременно с прехвърлянето се иска и заличаване на отчуждителя (при заличаване на ЕТ) или регистрация на правоприемника като търговец.

Такси и други разноски

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за вписване в ТР на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец се събира такса в размер на 30 лв. или 80 лв. за вписване на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи. Съгласно ал. 2, когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат, дължимата такса е в размер на 15 лв. при ЕТ или 40 лв. във всички останали случаи.

Дължат се и допълнителни разноски за нотариални заверки според конкретния случай (в зависимост от цената по договора за продажба, дали се заверява и съответното решение и др.), както и във връзка с допълнителни заявления, в случай че има такива.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Моля да имате предвид, че посочената там информация е ориентировъчна – запазвам си правото да уговарям различен размер на хонорара във всеки отделен случай, най-вече когато са налице определени особености или когато продажната цена е сравнително висока.

Бележки:

1 Статията е обновена на 23.01.2017 г. във връзка с изменения на Търговския закон, за които може да прочетете повече в статията от Новини Законова защита срещу кражбите на фирми.

2 Статията е обновена на 06.03.2018 г. във връзка с изменения на Търговския закон, за които може да прочетете повече в статията от Новини Забрана за прехвърляне на фирми със задължения.