Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”, подлежат на регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Вписаните в ЦПРС строители могат да изпълняват строежи от съответната група и категория, за която са вписани, както и строежи от по-ниска категория от същата група.

Централният професионален регистър на строителя е публичен и се публикува на интернет страницата на Камарата на строителите в България (КСБ). Към КСБ се създава комисия за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, която приема решения за вписване, заличаване и отказ за вписване в регистъра. На регистрираните строители се издава удостоверение за вписване, съдържащо групата и категорията на съответните строежи или отделните видове СМР.

Регистрацията на строителите е подробно регламентирана в чл. 14 и сл. от Глава трета от Закона за камарата на строителите (ЗКС). Редът за вписване и водене на ЦПРС се определя с Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

ЗКС и правилникът посочват подробно изискванията, на които трябва да отговарят строителите. Освен общите изисквания, в правилника са предвидени и специални такива спрямо строителите за изпълнението на строежи от първа, втора и трета категории относно средносписъчна численост на персонала, нетни приходи от продажби, балансова стойност на дълготрайните материални активи и производствен опит.

Заявление и необходими документи

Заявление за вписване се подава до председателя на комисията по образец, утвърден от управителния съвет на КСБ. Заявлението се попълва в електронен формат и придружено от съответните документи се подава на хартиен носител в звено „Регистър” в областното представителство на КСБ по седалище на строителя или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Когато заявлението се подава лично или чрез пълномощник, подаващият заявлението следва да удостовери самоличността си или представителната си власт. Пълномощниците се легитимират с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, а адвокатите – с адвокатско пълномощно.

В заявлението строителите посочват групата и категориите, в които желаят да бъдат вписани, като прилагат следните документи:

Дипломи, удостоверяващи техническата правоспособност и квалификацията на технически правоспособния персонал;

Справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори;

Справка за притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни работи по видове, брой и технически параметри;

Документ за проведено обучение на лицето за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;

Справка за числеността и квалификацията на персонала по категории;

Справка за проведено квалификационно обучение на инженерно-техническия персонал и на работниците през последните три години;

Справка за изпълнените от строителя строежи през последните три години (по вид и местонахождение) и обем на изпълненото строителство;

Документи за изпълнените от строителя строежи;

Документи за обстоятелствата по чл. 16, ал. 3, т. 11 от ЗКС (относно наложени наказания за нарушения по ЗУТ);

Справка за застрахователна осигуреност;

Платежен документ за внесена цена за вписване в регистъра;

Финансова информация от годишните финансови отчети за последните три години.

В редица случаи, като например при изпълнение на обекти-недвижими културни ценности или при изграждане/ползване на съоръжения с повишена опасност, ще е необходимо да се представят и допълнителни документи, свързани с особеностите на конкретния случай.

Комисията изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния кандидат1.

Разглеждане на заявлението

Областното звено „Регистър” изпраща електронния формат на заявлението, придружено от документите към него, на хартиен носител до централно звено „Регистър”. Комисията взема решение за вписване или отказ в 14-дневен срок от постъпването на заявлението и приложените към него документи.

Удостоверението за вписване в регистъра се издава на заявителя в 15-дневен срок от подаване на заявлението. Удостоверението за вписване се получава от звено „Регистър” по седалище на строителя от лицето, представляващо строителя, или от упълномощеното от него лице.

Такси

Съгласно приетите с решение на ОС на КСБ Цени на услугите, извършвани от Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, при използване на блок „Първоначално вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване” се дължи сума в размер на 0,1% от НПП за последната финансова година, но не по-малко от 1 200 лв.

Максималният размер на цената за вписване е 30 000 лв. При неизпълнение на изискванията за вписване на заявителя се възстановява 90% от внесената сума. Върху така определените цени се дължи ДДС.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.

Бележки:

1 Статията е обновена на 13.01.2018 г. във връзка с изменения на Закона за камарата на строителите (в сила от 01.01.2018 г.).