Специализирам в областта на корпоративното и дружественото право, като предлагам правни услуги относно всички въпроси и етапи от съществуването на търговските дружества и другите търговци – от тяхното създаване и учредяване до прекратяването и заличаването им от Търговския регистър.

Предоставена е подробна информация относно услугите по Регистрация на фирми, Вписвания в Търговския регистър, Прехвърляне на фирми, Преобразуване на фирми и Закриване на фирми – с цел уебсайтът да бъде максимално полезен чрез осигуряване на необходимата за по-широк кръг от потребители информация. Необходимостта от съобразяване със съществуващ регулаторен режим е пряко свързана с регистрацията на фирмите и възможността за осъществяване на определена дейност, поради което на уебсайта е разработена и представена в самостоятелен вид услугата Лицензи и регистрации.

Правните услуги, които са представени на уебсайта, представляват най-честите случаи, в които клиентите търсят моето съдействие, но извън тях предлагам съдействие и по всякакви други казуси и въпроси, свързани с корпоративното и дружественото право и изискващи специално внимание и индивидуален подход.

Предлагам също и процесуално представителство по казуси и въпроси, излизащи извън рамките на регистърното производство пред Търговския регистър, като например: защита по съдебни дела във връзка с полагащ се дял от имуществото при прекратяване на участие в ООД, обжалване на откази за вписване в ТР, оспорване на решения на органи на управление на търговски дружества, както и съдействие при разрешаването на други дружествени спорове.

Консултантската дейност заема съществен дял от адвокатската ми практика. Предлагам правни консултации (вкл. Онлайн консултации) по всички въпроси на корпоративното и дружественото право – както относно посочените по-горе конкретни услуги, така и относно други специфични въпроси, като например промяна на вида на акциите от безналични в налични, прехвърляне на акции, изключване на съдружници, защита на членствени права, обявяване на действителни собственици и др.

Практиката ми е фокусирана върху правното обслужване на фирми, като във връзка с това предлагам правно съдействие и по въпроси, попадащи в други области на правото: данъчно, трудово и договорно право.

За повече информация, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп (вижте по-долу или на страница Контакти).