За поемане на предприятието на едноличен търговец (ЕТ) говорим при смърт на едноличния търговец, когато неговите наследници желаят да продължат търговската дейност на своя наследодател. Ако едноличният търговец няма наследници, които желаят да продължат неговата дейност, тогава неговата фирма следва да се заличи от Търговския регистър (ТР).

Обща информация

Търговската дейност се продължава само от наследника, който поеме предприятието. Последното може да бъде поето само от един от наследниците, което поражда важни въпроси в случаите, когато наследодателят е оставил повече от един наследник. За поемене на предприятието е необходимо да се постигне съгласие между наследниците по този въпрос.

Практически най-добрият вариант за своевременното осигуряване на титуляр, организиращ и управляващ търговската дейност, е сключването на споразумение (спогодба) с нотариална заверка на подписите, с което наследниците да постигнат съгласие за това кой от тях да поеме предприятието на техния наследодател.

Спорен е в терорията и практиката въпросът относно същността на поемането на търговското предприятие на ЕТ – дали същото се отнася единствено до продължаване на дейността, или има и действие и значение за уреждане на имуществените отношения между сънаследниците по отношение на търговското предприятие (като обособена част от наследствената маса на починалия едноличен търговец) в полза на един от тях. Според мен, за да се отговори на този въпрос, е необходимо да се държи сметка за конкретното съдържание на документа, обективиращ съгласието, във всеки отделен случай – ако документът има характера на доброволна (вкл. частична) делба или има транслативен (прехвърлителен) ефект спрямо наследените дялове от предприятието, то следва да се приеме, че поемащият предприятието го и придобива.

Поемането на търговското предприятие на едноличния търговец от наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон подлежи на вписване в Търговския регистър.

Ако поемащият наследник няма регистрация като ЕТ, то такава ще следва да се заяви едновременно с вписването на поемането – при което ще получи нов единен идентификационен код (ЕИК). Наследникът на едноличния търговец, който поеме предприятието, може да запази неговата фирма, в който случай към фирмата трябва да се добави и името на новия собственик.

Заявление и необходими документи

За вписване в Търговския регистър на поемането следва да се подаде заявление по образец В1.

Заявлението може да се подаде и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис; същото може да се подаде и от упълномощен за целта адвокат (адвокатското пълномощно следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа).

Към заявлението се прилагат следните документи:

Споразумение за поемане на предприятието;

Препис-извлечение от акт за смърт;

Удостоверение за наследници;

Удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

Не е необходимо да се подава заявление А1 за заличаване на ЕТ – това се извършва служебно; заявление за заличаване ще е необходимо единствено в случаите, когато наследниците не желаят да продължат търговската дейност. Когато поемащият предприятието наследник не е регистриран като едноличен търговец, следва да се подаде и допълнително заявление А1 за целите на такава регистрация, заедно с необходимите за това документи.

Такси и други разноски

Съгласно чл. 16а, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за вписване на обстоятелства в ТР се събират такси, както следва: на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец – 30 лв. Съгласно ал. 2, когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат, дължимата такса е в размер на 15 лв.

Дължат се и допълнителни разноски за нотариални заверки според конкретния случай (в зависимост от броя на наследниците и др.).

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.