Съгласно чл. 53, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) търговецът е длъжен да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен финансов отчет (ГФО). Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал.

Обща информация

Законът за счетоводството (ЗСч) предвижда, че всяко предприятие съставя ГФО към 31 декември на всяка година. Годишните финансови отчети се съставят на базата на Международните счетоводни стандарти или Националните счетоводни стандарти – в зависимост от това към коя категория спадат предприятията (например, дали са предприятия от обществен интерес или микро и малки предприятия). ГФО за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение; формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

Годишните финансови отчети на търговците подлежат на обявяване – чрез представяне в Търговския регистър (ТР). Целта на обявяването е да направи ГФО на търговските дружества публични и достъпни за всички заинтересовани лица. Осигуряването на публичност цели обща защита на търговския оборот, както и индивидуална защита на съдружниците (акционерите) в търговските дружества и на кредиторите на търговците. Чрез достъпа до финансовите отчети всички заинтересовани лица могат да получат вярна и справедлива представа за финансовото състояние на предприятието.

Всички търговци по смисъла на ТЗ публикуват своите ГФО в срок до 30 юни на следващата година.

Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38 от ЗСч1, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в определения от закона срок; в срок до 30 септември на текущата година НАП предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения.

Задължението за обявяване на ГФО не се прилага за: еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период – това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите2, която се публикува в ТР в срок до 31 март на следващата година.

Заявление и необходими документи

За обявяване в ТР на ГФО следва да се подаде заявление по образец Г2. За обявяване на декларация за липса на дейност следва да се използва заявление по образец Г33.

Заявленията може да се подадат и по електронен път (по интернет), като се подпишат с електронен подпис. Заявленията следва да се подадат от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор или др.), като за целта може да се упълномощи и адвокат (адвокатското пълномощно следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа).

Освен самият финансов отчет към заявлението следва да се приложат също и следните документи:

Декларация по образец относно приемането на годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността за предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 от Закона за счетоводството4;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи ще бъде необходимо да се представят и други документи, като например одиторски доклад и/или документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността (покани за свикване на общо събрание, протокол от проведено общо събрание, доказателства за получаване на поканите и др. – такива документи са необходими по отношение на големи и предприятия от обществен интерес).

Такси

Съгласно чл. 16б, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за обявяване на актове в Търговския регистър се събира такса в размер на 40 лв. Съгласно ал. 2, когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат, дължимата такса е в размер на 20 лв.

Не се дължи такса за публикуване на декларация за липса на дейност.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Моля да имате предвид, че посочената там информация е ориентировъчна – запазвам си правото да уговарям различен размер на хонорара, вкл. и по-нисък, например, когато услугата включва единствено внасяне на документи в ТР.

Бележки:

1 Статията е обновена на 20.01.2016 г. във връзка с приемането на нов Закон за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.) – вж. закона в уебсайта на Държавен вестник.

2 Статията е обновена на 26.01.2020 г. във връзка с изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2020 г.).

3 Статията е обновена на 30.10.2018 г. във връзка с изменения на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (в сила от 23.10.2018 г.).

4 Статията е обновена на 27.03.2020 г. във връзка с изменение на чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (в сила от 14.03.2020 г.).