В своята работа се ръководя от следните основни принципи: високо ниво на професионална компетентност; грижа за клиента и максимална защита на клиентския интерес; индивидуален подход и доверие. Стремя се да прилагам следните по-конкретни правила на работа с клиенти:

Информираност на клиента

Преди възлагането на работа по определена поръчка клиентите обикновено се нуждаят от повече информация както относно правния въпрос, който ги интересува, така и относно взаимоотношенията им със съответния адвокат. Това разбиране е отчетено в пълна степен при изграждането на уебсайта – в рубриките Процедури и Новини публикувам полезна и актуална информация относно теми от областта на корпоративното право, като е осигурена и онлайн възможност за обсъждане на въпроси под формата на коментари към съответните теми. Подробна информация за предлаганите услуги е публикувана на уебсайта, като клиентите разполагат с разнообразни опции за контакт с мен, включително чрез Вайбър или Скайп, за да получат информация за конкретните условия за предоставяне на съответната услуга.

Договор

Отношенията с клиентите по повод възлагането и изпълнението на правна услуга се уреждат от писмен договор, съдържащ всички съществени условия, в т.ч. размер на хонорара и срок за изпълнение. Договорите относно Електронни услуги се сключват в съответствие с Условията за ползване на уебсайта.

Хонорари. Такси и разноски

Дължимият от клиента хонорар обикновено се заплаща след приключване на работата по съответната поръчка, но при липса на установени отношения или по преценка на адвоката, клиентът дължи авансово заплащане на 50% от хонорара. Информация относно ориентировъчния размер на дължимите Хонорари е публикувана на уебсайта. Всички необходими суми за държавни такси и други разноски се осигуряват предварително или заплащат лично от клиента.

Срокове

Стремежът ми е да съдействам на клиентите си своевременно и в поставените от тях крайни срокове. Въпреки това си запазвам правото да отказвам приемането на правни поръчки, когато експедитивността би могла да е за сметка на качеството на адвокатската услуга. Срокът за изпълнение във всеки отделен случай се определя в договора между страните.

Осведоменост на клиента

Стремежът ми е да бъда на разположение на своите клиенти по всяко време, както и да отговарям по възможно най-бързия начин на техните запитвания във връзка със статуса на правните им поръчки и съвместната ни работа. За статуса на заявените електронни услуги е осигурена специална функционалност, даваща възможност за онлайн справки по всяко време на денонощието.