В своята работа се ръководя от следните основни принципи: високо ниво на професионална компетентност, грижа за клиента и максимална защита на клиентския интерес, индивидуален подход и доверие.

Стремя се да прилагам следните по-конкретни правила на работа с клиенти:

Информираност на клиента: преди възлагането на работа по определена поръчка клиентите често се нуждаят от повече информация както относно правния въпрос, който ги интересува, така и относно взаимоотношенията им със съответния адвокат. Това разбиране е отчетено в пълна степен при изграждането на уебсайта. В рубриките Процедури и Новини публикувам полезна и актуална информация относно теми от областта на корпоративното право, като е осигурена и възможност за обсъждане на въпроси под формата на коментари към съответните статии. Публикувана е и подробна информация за предлаганите услуги, като клиентите разполагат с разнообразни опции за контакт с мен, за да получат информация за конкретните условия по предоставяне на съответната услуга.

Договор: отношенията с клиентите по повод възлагането и изпълнението на правна услуга се уреждат от писмен договор, съдържащ всички съществени условия, включително размера на хонорара и срока за изпълнение. Договорите относно електронни услуги се сключват в онлайн режим и се изпълняват в съответствие с постигнатите в хода на заявяването договорености.

Хонорари: дължимият от клиента хонорар обикновено се заплаща след приключване на работата по съответната поръчка, но при липса на установени отношения или при наличие на други особени обстоятелства хонорарът ще следва да се предплати частично или изцяло в съответствие с постигнатите договорености. На страница Хонорари е публикувана информация относно размера на хонорара за някои от по-често предоставяните услуги.

Такси: всички необходими суми за държавни такси и други разноски се осигуряват предварително или заплащат лично от клиента.

Срокове: стремежът ми е да съдействам на клиентите си своевременно и в поставените от тях крайни срокове. Въпреки това си запазвам правото да отказвам приемането на правни поръчки, когато експедитивността би могла да е за сметка на качеството на адвокатската услуга. Срокът за изпълнение във всеки отделен случай се определя в договора между страните.

Осведоменост на клиента: стремежът ми е да бъда на разположение на клиентите си по всяко време, както и да отговарям по възможно най-бързия начин на техните запитвания във връзка със съвместната ни работа и статуса на заявените от тях правни услуги. За статуса на заявените електронни услуги е осигурена специална техническа функционалност, даваща възможност за онлайн справки по всяко време на денонощието.