В своята работа се ръководя от следните основни принципи: високо ниво на професионална компетентност; грижа за клиента и максимална защита на клиентския интерес; индивидуален подход и доверие. Стремя се да прилагам следните по-конкретни правила на работа с клиенти:

Информираност на клиента

Преди възлагането на работа по определена поръчка клиентите обикновено се нуждаят от повече информация както относно правния въпрос, който ги интересува, така и относно взаимоотношенията им със съответния адвокат. Това разбиране е отчетено в пълна степен при изграждането на уебсайта – в рубриките Процедури и Новини публикувам полезна и актуална информация относно теми от областта на корпоративното право; осигурена е онлайн възможност за обсъждане на въпроси под формата на коментари към съответните теми и др. Подробна информация за предлаганите услуги е публикувана на уебсайта, като клиентите разполагат с разнообразни опции за контакт с мен (телефон, електронна поща, Skype, Viber и др.), за да получат информация за конкретните условия за предоставяне на съответната услуга.

Договор

Отношенията с клиентите по повод възлагането и изпълнението на правна услуга се уреждат от писмен договор, съдържащ всички съществени условия, в т.ч. размер на хонорара и срок за изпълнение. Договорите относно Електронни услуги се сключват в съответствие с Условията за ползване на уебсайта.

Хонорари. Такси и разноски

Дължимият от клиента хонорар обикновено се заплаща след приключване на работата по съответната поръчка; при липса на установени отношения или по преценка на адвоката, клиентът дължи авансово заплащане на 50% от хонорара; хонорарът за заявена електронна услуга се заплаща авансово в пълен размер. Информация относно ориентировъчния размер на дължимите Хонорари е публикувана на уебсайта. Всички необходими суми за държавни такси и/или други разноски се осигуряват предварително (или заплащат лично) от клиента.

Срокове

Стремежът ми е да съдействам на клиентите си своевременно и в поставените от тях крайни срокове. Въпреки това си запазвам правото да отказвам приемането на правни поръчки, когато експедитивността би могла да е за сметка на качеството на адвокатската услуга. Срокът за изпълнение във всеки отделен случай се определя в договора между страните.

Осведоменост на клиента

Стремежът ми е да бъда на разположение на своите клиенти по всяко време, както и да отговарям по възможно най-бързия начин на техните запитвания във връзка със статуса на правните им поръчки и съвместната ни работа. За статуса на заявените електронни услуги е осигурена специална функционалност, даваща възможност за онлайн справки по всяко време на денонощието.