Едноличният търговец е вид търговец. Като ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице, включително чуждестранен гражданин, с местожителство в България. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

Регистрацията на ЕТ се осъществява посредством вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Заявление и необходими документи

За вписването в ТР следва да се подаде заявление за регистрация. Заявлението е по образец А1 (Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец). В заявлението се посочват името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер, фирмата, под която ще се извършва дейността, седалището и адресът на управление на дейността, предметът на дейност.

Заявлението може да се подаде и по интернет, като се подпише с електронен подпис. За целта може да се упълномощи адвокат, като пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

Образец от саморъчния подпис на търговеца;

Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58 от Търговския закон;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

Образецът от подпис не е необходимо да бъде нотариално заверен.

Разпоредбите на чл. 57 и чл. 58 от ТЗ предвиждат, че не може да бъде едноличен търговец лице, което е:

в производство за обявяване в несъстоятелност;

невъзстановен в правата си несъстоятелен;

осъдено за банкрут;

било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

лишено от правото да упражнява търговска дейност.

Декларацията следва да включва и изявление, че лицето не е регистрирало друга фирма като едноличен търговец.

Държавна такса

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за регистрация на ЕТ се събира такса в размер на 30 лв. или 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.

Допълнителна информация

Вписването в ТР има оповестително действие. С регистрацията на ЕТ не възниква нов правен субект, съответно няма разлика между физическото лице като такова и в качеството му на едноличен търговец – разширява се единствено неговата правоспособност, което означава, че лицето се конституира като търговец и му се признава търговско качество. С признаването му за търговец за лицето се открива възможността да бъде страна и по правоотношения в търговското право.

Гореизложеното означава също, че физическото лице-ЕТ ще отговаря с едно и също имущество по задълженията, придобити в резултат на упражняване на търговската му дейност, и по всякакви други имуществени отношения, в които влиза в частния си живот. Не е налице възможност за ограничаване на риска и отговорността, както е при дружеството с ограничена отговорност. Това обстоятелство често е причина за предпочитане на алтернативни форми като ЕООД, но все пак ЕТ също има някои предимства, сред които по-ниски такси и разноски, по-облекчена процедура и документация, включително избягване на необходимостта от осигуряване на учредителен капитал, бързо заличаване от Търговския регистър без провеждане на ликвидация и др.