Предмет и общи положения

С тези общи условия за ползване („Общи условия”) се уреждат условията и реда за предоставяне на услуги („Услуги”) на потребителите на уебсайта www.sotirov.info („Сайт”) чрез достъпа до и използването на неговите ресурси.

Сайтът е собственост на адвокат Деян Сотиров („Администратор”) – член на Софийска адвокатска колегия (личен номер: 1300498210 – за справка Регистри на българската адвокатура); адрес на кантората: гр. София 1000, ул. Триадица 5, вх. Б, ет. 3, Офис 313; телефон: 02 944 05 57, 0899 45 03 43; адрес на електронна поща: contact@sotirov.info.

Потребител е всяко лице, посетило и ползващо Сайта („Потребител”).

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ РАЗПОРЕДБИ С ПРАВНООБВЪРЗВАЩА СИЛА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И АДМИНИСТРАТОРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ СА ЗАПОЗНАТИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМАТ ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ГИ СПАЗВАТ. Текстът на Общите условия е публикуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: https://www.sotirov.info/usloviya-za-polzvane – по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Услуги

Сайтът представлява уеб платформа, посредством която Администраторът предоставя информация за дейността и услугите си, както и информация, отнасяща се до въпроси от сферата на корпоративното, дружественото и търговското право.

Предоставяните на Потребителите Услуги се изразяват в осигуряване на достъп до информационните ресурси на платформата и възможност за използване на техническите й функционалности, включително с цел отправяне на запитвания относно представените правни услуги (посредством рубриката Електронни услуги или уеб формата за контакт) или относно публикуваните статии (посредством рубриката Въпроси и отговори).

Услугите са безплатни за Потребителите на Сайта. С оглед избягването на всякакво съмнение, Услугите не включват правните услуги, предоставяни от адвокат Сотиров, които подлежат на заплащане съобразно постигнатите договорености (включително и когато правните услуги са заявени посредством рубриката Електронни услуги).

Електронни услуги

Потребителите имат възможност да използват Електронни услуги за отправяне на запитвания (изпращане на заявки) относно определени правни услуги, предоставяни от адвокат Сотиров. Заявките нямат обвързващ характер и не представляват оферта, нито приемането на такава; изпращането на заявки не създава правна връзка по отношение на правните услуги, предмет на заявката – такава се създава единствено при изпращане от страна на адвокат Сотиров на положителен отговор и предложение относно условията за предоставяне на заявената правна услуга и приемането на тези условия от страна на съответните Потребители.

Потребителите приемат изпратено към тях предложение или изрично (по имейл, телефон или др.), или посредством директното заплащане на дължимия за съответната правна услуга хонорар. Ако не е посочено друго, Потребителите имат възможност да приемат съответното предложение в срок не по-дълъг от 5 (пет) работни дни от неговото получаване.

Отношенията между страните се уреждат от постигнатите между тях договорености в съответствие с предложените и приети условия.

Отговори на получените заявки се изпращат по имейл в най-кратки срокове, обикновено до края на работния ден, следващ деня на получаване на заявките, без това да създава каквито и да било задължения за адвокат Сотиров. Отговорът на заявките може да бъде отрицателен, когато липсва възможност за поемане на ангажимент по заявената услуга (поради натовареност, излизане на въпроса извън рамките на корпоративното право или др.).

При изпращането на заявки Потребителите следва да попълват надлежно задължителните полета на съответните уеб форми, като се задължават да предоставят вярна, пълна и точна информация. Това задължение на Потребителите е в сила и в случаите, при които необходимата информация се предоставя допълнително (посредством имейл, телефон или др.), както е например при електронната услуга Изготвяне на документи.

Заявяването на електронната услуга Търговски регистър изисква потвърждаване на самоличността на заявителя, което се извършва посредством предоставянето на електронен образ на документ за самоличност. Непредоставянето на документ за самоличност е пречка за внасянето в Търговския регистър на съответните документи (от страна на адв. Сотиров в качеството му на пълномощник), но не е пречка за изготвянето на последните (при съгласие за това от страна на Потребителите, които ще следва сами да внесат съответните заявления и приложенията към тях).

Въпроси и отговори

На Сайта е осигурена възможност за обсъждане на публикуваните статии посредством задаване на въпроси по съответните теми. Въпросите се изпращат посредством предвидената за целта уеб форма и се публикуват на Сайта, ставайки по този начин публично достъпни за всички Потребители.

Въпросите се публикуват след одобрение от Администратора. Последният си запазва правото да одобрява за публикуване единствено въпроси, които по негова свободна преценка биха допринесли за изясняването на съответната тема.

Задаването на въпрос към определена статия не гарантира получаването на отговор, нито поражда задължение за публикуване на отговор в определен срок.

Не се отговаря на въпроси, които по същността си съставляват искане за юридическа консултация (правен съвет), нито на такива, на които вече е отговаряно. Въпросите се публикуват в текстова форма, на български и/или английски език, във вид, позволяващ тяхното лесно възприемане (разчитане) от страна на Потребителите. Въпросите следва да не включват забранено съдържание, съобразно посочените в следващата точка ограничения.

Администраторът си запазва правото да премества въпроси, които по негова свободна преценка биха били по-подходящи за изясняването на друга тема. Потребителите ще бъдат уведомявани по имейл за извършеното преместване и за съответния URL адрес. Също така, Администраторът си запазва правото да формулира/променя по негова свободна преценка заглавията на въпросите по начин, който по-добре насочва към същността на запитванията и съответно помага на Потребителите да се ориентират по-бързо и лесно при използването на Сайта и намирането на полезна информация.

Общи права и задължения

Администраторът предоставя Услугите под условие на стриктно спазване от страна на Потребителите на разпоредбите на Общите условия. Потребителите получават неизключително и непрехвърлимо право да ползват Услугите единствено за лични (нетърговски) цели.

При ползването на Сайта и Услугите Потребителите се задължават: да спазват българското законодателство и приложимите чужди норми, разпоредбите на Общите условия, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността и качеството на Услугите; да не използват каквито и да било системи за отдалечен контрол и технически средства и методи за зареждане и публикуване на нежелано от другите Потребители съдържание.

При ползване на Услугите Потребителите също така се задължават да не публикуват и/или пренасят съдържание, което: призовава към извършване на престъпления или към насилие над личността; накърнява правата, законните интереси и доброто име на другиго, включително правата на интелектуална собственост; противоречи на общоприетите морални норми и добрите нрави; представлява лични данни на трети лица, търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; има рекламно съдържание.

Администраторът има право: да спира предоставянето на Услугите по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика; да прекратява предоставянето на Услугите без да обосновава причини за това – по всяко време и без предварително предупреждение.

С приемането на Общите условия Потребителите декларират изрично съгласието си да получават от Администратора съобщения в електронна форма на предоставените от тях електронни (имейл) адреси.

Отговорност

Администраторът няма обективната възможност да контролира сайтовете и ресурсите, достъпни посредством публикуваните и разположени на Сайта електронни препратки. Администраторът няма и законово задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Администраторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването на съдържание, осигурено от Потребителите на Сайта, или на съдържание, достъпно посредством публикувани и разположени на Сайта електронни препратки.

Потребителите декларират, че използването на Услугите е изцяло на техен риск, като адвокат Сотиров не гарантира и не носи каквато и да било отговорност във връзка с точността, изчерпателността и актуалността на информацията, публикувана на Сайта и по-специално в статиите от Инфо центъра, включително и в отговорите на въпросите, публикувани към тези статии. Независимо от това, адвокат Сотиров се стреми, но няма задължение, да актуализира публикуваните статии във връзка с настъпили законови изменения и/или да насочва Потребителите към съответните източници, свързани с такива изменения; отговорите на въпросите към съответните статии не се актуализират във връзка с настъпили законови изменения.

Съдържанието на Сайта е предоставено единствено с информационно-дискусионна цел и не следва да се възприема като правен съвет по какъвто и да било въпрос. Отговорите, които се публикуват на Сайта, не следва да се възприемат като правен съвет, базиран на конкретни и изчерпателни факти и обстоятелства по определен правен въпрос.

Сайтът не е разработен с цел и не представлява реклама по смисъла на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

Интелектуална собственост

Авторските права, търговските марки и всички други права на интелектуална собственост върху материали и файлове, съдържащи се на Сайта, принадлежат на Администратора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Ползвайки Сайта и Услугите, Потребителите не придобиват каквито и да било права на интелектуална собственост върху тези материали и ресурси.

Забранява се копирането на текстове и материали от Сайта на други сайтове без изрично разрешение за това. В случай че се разреши такова копиране, поставянето на връзка към съответната страница от Сайта е задължително.

Потребителите декларират, че са собственик, или че са получили необходимото съгласие на собственика, за всички и всякакви материали, които публикуват на Сайта. По силата на Общите условия Потребителите предоставят на Администратора неизключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикуват на Сайта.

Целта на Сайта е постигането на максимална полезност, поради което неговото съдържание е представено и в превод на английски език. В тази връзка и с оглед избягването на съмнение, с приемането на Общите условия Потребителите изрично се съгласяват техните текстове да могат да бъдат свободно превеждани от Администратора на английски или български, като преводите съответно бъдат публикувани на Сайта.

Информационен бюлетин

Информационният бюлетин на Сайта се разпространява безплатно, единствено сред Потребителите, които изрично са заявили желанието си да се абонират за неговото получаване. Сайтът изцяло се разграничава от нелоялни и противозаконни практики по неправомерно изпращане на непоискани търговски съобщения (СПАМ). За всички Потребители се осигурява и възможност за отписване.

Лични данни

Информация относно обработването на лични данни може да намерите в Уведомлението за поверителност, което съставлява неразделна част от Общите условия.

Други разпоредби

Общите условия и съдържанието на Сайта са достъпни за Потребителите на български и английски език. В случай на евентуално разминаване между вариантите на български и английски, предимство ще има текстът на български.

Администраторът може да измени Общите условия по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършване на съответното изменение и датата на неговото влизане в сила (ако е различна от датата на изменението).

Правото, приложимо към отношенията между Потребителите и Администратора по повод ползването на Сайта и Услугите, е българското право. Всички спорове, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд на България.

В случай че някоя от разпоредбите на Общите условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло.

Общите условия са приети и влизат в сила от 02.04.2018 г.