Много често собствениците на фирми вземат решение за тяхното закриване с оглед преустановяване на търговската дейност или настъпване на други обстоятелства като смърт, установяване в чужбина и др. Закриването на фирма като терминология е придобило широка популярност и обобщава предвидените в Търговския закон различни процедури и техните етапи, имащи за крайна цел заличаването на търговеца от Търговския регистър. Необходимите за целта документи може да подготвите и подадете както лично, така и посредством ангажирането на адвокат. Ако се нуждаете от съдействие, аз съм на Ваше разположение – по-долу ще намерите подробна информация относно предлаганата правна услуга.

Бързи факти за услугата

По-долу ще намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси относно услугата за закриване на фирма:

+
Хонорарът за заличаване на ЕТ е в размер на 100 лв., а този за ликвидация на търговско дружество – 400 лв. Информация относно хонорара за други сходни услуги и процедури може да намерите на страница Хонорари.
+
Държавната такса за заличаване на ЕТ е в размер на 15 лв., а разноските за ликвидация на търговско дружество са в общ размер на приблизително 65 лв. – за държавни и нотариални такси, без да се включва възнаграждението за счетоводни услуги, каквито обикновено ще бъде необходимо да ангажирате.
+
Заличаването на ЕТ отнема 4 работни дни, но предварителното набавяне от НОИ на необходимото за целта удостоверение за предаване на разплащателните ведомости би могло да отнеме около 1 месец. Продължителността на ликвидацията на търговско дружество варира в зависимост от особеностите на конкретния случай, но отнема не по-малко от 7-8 месеца – с оглед необходимостта да се набави удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК и да се изчака изтичането на 6 месеца от обявяването на поканата до кредиторите да предявят вземанията си.
+
Да, заявяването на услугата може да стане както в лична среща в кантората, така и дистанционно (от разстояние) по телефон или електронна поща – свържете се с мен, за да уточним условията на поръчката. Скоро ще бъде осигурена възможност за заявяване на услугата и изцяло онлайн (по интернет) – посредством страницата за Електронни услуги.
+
Необходимите данни в зависимост от спецификите на конкретната ситуация (ЕИК на фирмата, информация за ликвидатора, срока на ликвидацията и др. под.) се уточняват при заявяване на услугата. Следва да се представят и документите за самоличност на съответните лица (при дистанционно заявяване на услугата се представят електронни образи на тези документи – като снимка или сканиран файл).
+
Услугата включва пълно съдействие при закриването и заличаването на Вашата фирма от Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно: изготвяне и внасяне в Търговския регистър на необходимите документи за всеки един от етапите на ликвидацията, внасяне в НАП на уведомление по чл. 77 от ДОПК (по желание на клиента), съвместна работа със счетоводителя и ликвидатора и предоставяне на текущи правни консултации при провеждането на ликвидацията. Услугата не включва действия по ликвидацията извън посочените в предходното изречение, като например предаване в НОИ на разплащателни ведомости, подаване на данъчни декларации, осребряване на имущество, прекратяване на договори, плащане на задължения и др. – такива действия следва да се извършат от ликвидатора (лично или със съдействието на счетоводител).

При нужда от допълнителна информация, прегледайте съдържанието на страницата по-долу – ще намерите както обща информация, така и препратки към съдържание с конкретна информация по множество аспекти от различните процедури по закриване.

Обща информация

Със заличаването на фирмата от ТР същата престава да съществува като правен субект. Преди заличаването търговските дружества е необходимо да бъдат прекратени и да преминат през производство по ликвидация. Основанията за прекратяване са уредени в ТЗ, като най-често прекратяването на търговската дейност се основава на взето от Общото събрание решение за това. Ликвидацията включва осребряване на имуществото на фирмата, събиране на наличните вземания, удовлетворяване на кредиторите и др.

Не всяко прекратяване е свързано с ликвидация – т. напр., при Преобразуване на фирми е налице универсално правоприемство и преобразуващото се дружество би могло да бъде заличено без да се провежда производство по ликвидация. Ликвидация не се провежда и при заличаването на ЕТ.

В повечето случаи процедурата по закриване е сложна, като би могла да включва няколко етапа, включително на вписвания и обявявания в ТР, отчитане на евентуални особености (например, при ликвидацията на лечебни заведения), съобразяване със специалните разпоредби на данъчното законодателство, предварително набавяне на документи от НАП, извършване на множество действия по осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите и др. При тази процедура е необходима съвместна работа и координация между управителните органи на фирмата, адвоката, счетоводителя и ангажираните други специалисти.

За вписване на закриването в Търговския регистър е необходимо да се подаде едно или няколко заявления по образец (от Група А – за заличаване, от Група Б – за вписване на прекратяване и ликвидация, от Група Г – за обявяване на актове), към които следва да се приложат подготвените за целите на съответната процедура документи. Заявленията може да се подадат както на хартиен носител, така и по електронен път (по интернет), като се подпишат с електронен подпис – включително от упълномощен за целта адвокат.

Процедури по закриване

Съществуват множество специфики в различните процедури по закриване и затова същите са детайлно развити и представени на уебсайта под формата на самостоятелни статии – част от рубриката Инфо център. Във всяка от статиите е предоставена подробна информация относно етапите по реализиране на съответната процедура, като също така са изброени и посочени всички необходими документи и приложими разноски.

В дясната част на страницата в Свързани процедури ще намерите списък на всички публикувани до момента статии, попадащи в категорията на тук представената услуга, а именно: процедурите по заличаване на едноличен търговец и прекратяване и ликвидация на дружество с ограничена отговорност.

Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, имам богат опит в правното обслужване на процедурите по прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества. В практиката си съм имал множество поводи да работя по закриването както на различни търговски дружества (ООД, ЕООД, АД, СД), така и на други фирми и търговци като кооперации и клонове на чуждестранни търговци (КЧТ). Съдействал съм многократно и при заличаването на еднолични търговци от Търговския регистър.

Въпроси и отговори

Макар и подробни, статиите не винаги успяват да покрият всеки един от елементите на процедурите по закриване. По тази причина на уебсайта е осигурена възможност за онлайн обсъждане на публикуваните статии и за задаване на въпроси към тях с цел да се предостави допълнителна информация за изясняването на важни и интересни за потребителите моменти във връзка със съответните теми.

В дясната част на страницата в Свързани въпроси ще намерите списък на последно зададените в категория „Закриване на фирми” въпроси. Ако желаете да прегледате всички въпроси, посетете страница Въпроси и отговори и използвайте уеб формата за филтриране на резултатите по съответната категория.

Не намирате търсената информация?

В случай че не намирате търсената информация и имате допълнителни въпроси относно услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп. Аз съм на Ваше разположение и ще се радвам да отговоря на въпросите, които имате, за да може да вземете информирано решение относно услугата за закриване на фирма.

За връзка с мен използвайте данните за контакт, посочени по-долу вляво или на страница Контакти, където ще намерите също и уеб форма за изпращане на съобщения.