Използването на „закриване на фирма” като терминология е придобило широка популярност и обобщава предвидените в Търговския закон (ТЗ) различни процедури и техните етапи, имащи за крайна цел заличаването на търговеца от Търговския регистър (ТР).

Обща информация

Със заличаването на фирмата от ТР същата престава да съществува като правен субект; преди заличаването търговските дружества е необходимо да бъдат прекратени и да преминат през производство по ликвидация. Основанията за прекратяване са уредени в ТЗ, като най-често прекратяването на търговската дейност се основава на взето от Общото събрание решение за това. Ликвидацията включва осребряване на имуществото на фирмата, събиране на наличните вземания, удовлетворяване на кредиторите и др.

Не всяко прекратяване е свързано с ликвидация – т. напр., при Преобразуване на фирми е налице универсално правоприемство и преобразуващото се дружество би могло да бъде заличено без да се провежда производство по ликвидация. Ликвидация не се провежда и при заличаването на едноличен търговец (ЕТ).

Подробна информация относно процедурите по ликвидация и заличаване, включително относно етапите и необходимите документи и разноски, може да намерите в статиите от Инфо центъра – вижте също и линковете, които са публикувани в дясната част на страницата в Свързани процедури.

В повечето случаи процедурата по закриване е сложна, като би могла да включва: няколко етапа, включително на вписвания и обявявания в ТР; отчитане на евентуални особености (например, при ликвидацията на лечебни заведения); съобразяване със специалните разпоредби на данъчното законодателство; предварително набавяне на документи от НАП; извършване на множество действия по осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите и мн. др. При тази процедура е необходима съвместна работа и координация между управителните органи на фирмата, адвоката, счетоводителя и ангажираните други специалисти.

Опит

Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, имам богат опит в правното обслужване на процедурите по прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества. В практиката си съм имал множество поводи да работя по ликвидацията както на различни търговски дружества (ООД, ЕООД, АД, СД), така и на други търговци, като кооперации, клонове на чуждестранни търговци (КЧТ) и др. Съдействал съм многократно и при заличаването на еднолични търговци от Търговския регистър.

Заявяване на услугата

За заявяване на услугата е необходимо да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, за да се уговорим за среща, на която да уточним условията на поръчката. Към настоящия момент няма възможност услугата да бъде заявена дистанционно (от разстояние); онлайн (по Интернет) може да бъде заявена единствено услуга с предмет правна консултация относно процедурата по закриване на фирма (в случай че се интересувате от тази възможност, моля посетете страницата Онлайн консултации).

Необходимите данни се уточняват при заявяване на услугата (на срещата или впоследствие по телефон или имейл).

Какво включва услугата

Услугата включва пълно правно съдействие при закриването и заличаването на Вашата фирма от Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно (при закриване на търговско дружество):

изготвяне и внасяне в Търговския регистър на документи за прекратяване и обявяване в ликвидация;

внасяне в НАП на уведомление по чл. 77 от ДОПК (по желание на клиента);

изготвяне на покана до кредиторите на фирмата и внасянето й в ТР за обявяване;

съвместна работа със счетоводителя и ликвидатора и предоставяне на текущи правни консултации при провеждането на ликвидацията;

изготвяне и внасяне в ТР на документи за заличаване.

Моля да имате предвид, че услугата не включва действия по ликвидацията извън изброените по-горе, като например: предаване в НОИ на разплащателни ведомости, подаване на данъчни декларации, осребряване на имущество, прекратяване на договори, плащане на задължения и др. Такива действия следва да се извършат от ликвидатора – лично или със съдействието на счетоводител.

Срок за изпълнение

Общото време за изпълнение на услугата варира в зависимост от особеностите на конкретния случай, но не може да бъде по-малко от 6-7 месеца (при ликвидация на търговско дружество); това време може да се удължи във връзка с необходимостта от предварително набавяне на документи и/или извършване на непредвидени действия по провеждане на ликвидационното производство.

Хонорари

Хонорарът ми за съдействие в процедура по закриване на фирма в общия случай съответства на предвиденото в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. На страница Хонорари ще намерите по-конкретна информация за размера на хонорарите за различните видове услуги – включително за заличаване на ЕТ (150 лв.) и ликвидация на ООД (400 лв.).

Хонорарът се предплаща, като авансово се дължат мин. 50% от неговия размер.

В случай че желаете да заявите по-горе представената услуга или имате въпроси, включително относно цената на услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype (вижте по-долу или на страница Контакти).