Размерът на капитала може да бъде променян през времето на съществуване на търговското дружество. Търговският закон (ТЗ) третира намаляването на основния капитал – намаление на числото, което изразява стойността му (отразения в Търговския регистър, вписан, регистриран капитал).

Обща информация

Намаляването на капитала е случай или на освобождаване на имущество (ефективно намаляване), или на привеждане на капитала в съответствие със стойността на имуществото на дружеството (номинално намаляване). Сред причините за ефективно намаляване може да е промяната във финансовото състояние (отпаднала нужда от средства, които вместо това могат да се използват за разпределение между съдружниците – т. нар. „счетоводна печалба”), необходимостта от връщане на непарична вноска (апорт)1 и др. Номиналното намаляване може да се наложи поради претърпени загуби, в който случай може да се стигне до декапитализиране на дружеството.

Размерът на капитала е част от задължителното съдържание на устройствените актове на търговските дружества (дружествения договор при дружеството с ограничена отговорност, учредителния акт при ЕООД, устава при акционерното дружество), поради което неговото намаление е форма на изменение на съответните устройствени актове. Това обуславя и необходимостта от вписване в ТР.

Уредбата на намаляването на капитала се съдържа в чл. 149-153 от ТЗ (относно ООД) и чл. 199-203 от ТЗ (относно АД). Начините за намаляване на капитала са чрез: намаление на стойността на дяловете (акциите); освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяловете (акциите); връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник в ООД; обезсилване на акции (при АД).

Фактическият състав включва: решение на Общото събрание (ОС), взето по надлежния ред; обявяване на решението в ТР; вписване на намалението в ТР.

Решението на ОС следва да бъде взето с единодушие (при ООД) или с мнозинство 2/3 от представения капитал (при АД); същото следва да включва и целта на намалението и начинът на неговото извършване. С обявяването на решението в Търговския регистър се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Решението за намаляване на капитала се вписва в ТР след изтичането на срока съгласно предходния параграф, като изплащания към съдружници и акционери се правят само след като вписването в ТР бъде извършено.

Заявление и необходими документи

За вписване в ТР на намаления размер на капитала следва да се подаде заявление по образец – А4 при ООД (ЕООД) или А5 при АД (ЕАД). Преди вписването следва да се заяви за обявяване решението на ОС – това става със заявление по образец Г1.

Заявленията могат да се подадат и по електронен път (по интернет), като се подпишат с електронен подпис (при АД е задължително заявленията да бъдат подавани по електронен път). Заявленията следва да се подадат от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор), като за целта може да се упълномощи и адвокат (адвокатското пълномощно следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа).

Необходимите документи най-често включват:

Протокол с решения на Общото събрание (при ООД може да е необходима нотариална заверка на подписи и съдържание на основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ2);

Изменен или нов устройствен акт (дружествен договор, устав);

Писмена декларация, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В редица специфични случаи ще бъде необходимо да се представят и други документи, като например договор за обратно изкупуване на акции, удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ, покани и други документи, доказващи редовно свикване и провеждане на Общото събрание , както и др. под.

Такси и други разноски

Съгласно чл. 16а, ал. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събират такси, както следва: на капитала на търговско дружество – 30 лв. Съгласно ал. 4, когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат, дължимата такса е в размер на 15 лв.

Дължимата такса за обявяване на решението на ОС в ТР съгласно чл. 16б от тарифата е 40 лв. (или 20 лв. при заявяване по електронен път).

Възможни са и допълнителни разноски – например, за нотариална заверка на протокола при ООД.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Моля да имате предвид, че посочената там информация е ориентировъчна – запазвам си правото да уговарям различен размер на хонорара във всеки отделен случай, най-вече когато процедурата по намаляване на капитала е свързана с определени особености (например, ако се прави с цел връщане на непарична вноска).

Бележки:

1 За допълнителна информация по този въпрос бихте могли да прочетете Блог статията Допустимо ли е заличаване на апортна вноска от Търговския регистър?

2 Статията е обновена на 23.01.2017 г. във връзка с изменения на Търговския закон, за които може да прочетете повече в статията от Новини Законова защита срещу кражбите на фирми.