Размерът на капитала може да бъде променян през времето на съществуване на търговското дружество. Търговският закон третира намаляването на основния (отразения в Търговския регистър, вписан, регистриран) капитал – намаление на числото, което изразява стойността му.

Обща информация

Намаляването на капитала е случай или на освобождаване на имущество (ефективно намаляване), или на привеждане на капитала в съответствие със стойността на имуществото на дружеството (номинално намаляване). Сред причините за ефективно намаляване може да е промяната във финансовото състояние (отпаднала нужда от средства, които вместо това могат да се използват за разпределение между съдружниците – т. нар. „счетоводна печалба”), необходимостта от връщане на непарична вноска (апорт)1 и др. Номиналното намаляване може да се наложи поради претърпени загуби, в който случай може да се стигне до декапитализиране на дружеството.

Размерът на капитала е част от задължителното съдържание на устройствените актове на търговските дружества (дружествения договор при дружеството с ограничена отговорност, учредителния акт при ЕООД, устава при акционерното дружество), поради което неговото намаление е форма на изменение на съответните устройствени актове. Това обуславя и необходимостта от вписване в ТР.

Уредбата на намаляването на капитала се съдържа в чл. 149-153 от ТЗ (относно ООД) и чл. 199-203 от ТЗ (относно АД). Начините за намаляване на капитала са чрез намаление на стойността на дяловете (акциите), освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяловете (акциите), връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник в ООД, обезсилване на акции (при АД).

Фактическият състав включва вземане на решение от Общото събрание по надлежния ред, обявяване на решението в Търговския регистър и вписване на намалението в ТР.

Решението на ОС следва да бъде взето с единодушие (при ООД) или с мнозинство 2/3 от представения капитал (при АД), като същото следва да включва и целта на намалението и начинът на неговото извършване. С обявяването на решението в Търговския регистър се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Решението за намаляване на капитала се вписва в ТР след изтичането на срока съгласно предходния параграф, като изплащания към съдружници и акционери се правят само след като вписването в ТР бъде извършено.

Заявление и необходими документи

За вписването в ТР на намаления размер на капитала следва да се подаде заявление по образец – А4 при ООД или А5 при АД. Преди вписването следва да се заяви за обявяване решението на ОС чрез използване на заявление по образец Г1.

Заявленията могат да се подадат и по интернет, като се подпишат с електронен подпис; при АД е задължително заявленията да бъдат подавани по електронен път. Заявленията следва да се подадат от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор), като за целта може да се упълномощи и адвокат – пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Необходимите документи най-често включват:

Протокол с решения на Общото събрание (при ООД може да е необходима нотариална заверка на подписи и съдържание на основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ2);

Изменен или нов устройствен акт;

Писмена декларация, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В редица специфични случаи ще бъде необходимо да се представят и други документи, като например договор за обратно изкупуване на акции, удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ, покани и други документи, доказващи редовно свикване и провеждане на Общото събрание.

Такси и други разноски

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписан в ТР капитал на търговско дружество се събира такса в размер на 30 лв. или 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат. Дължимата такса за обявяване в ТР на решението на ОС съгласно тарифата е 40 лв. или 20 лв. при заявяване по електронен път.

Възможни са и допълнителни разноски – например, за нотариална заверка на протокола при ООД.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Моля да имате предвид, че посочената там информация е ориентировъчна – запазвам си правото да уговарям различен размер на хонорара във всеки отделен случай, най-вече когато процедурата по намаляване на капитала е свързана с определени особености (например, ако се прави с цел връщане на непарична вноска).

Бележки:

1 За допълнителна информация по този въпрос бихте могли да прочетете Блог статията Допустимо ли е заличаване на апортна вноска от Търговския регистър?

2 Статията е обновена на 23.01.2017 г. във връзка с изменения на Търговския закон, за които може да прочетете повече в статията от Новини Законова защита срещу кражбите на фирми.