Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. В практиката търговците често променят фирмените си наименования, като Търговският закон изрично предвижда, че фирмата може да бъде променена по искане на търговеца, който я е регистрирал.

Предметът на дейност също играе роля на правноиндивидуализиращ признак – той разкрива съдържанието на дейността на търговеца и представя последния в стопанския живот. Предметът на дейност до голяма степен е загубил своето значение, защото юридическите лица имат обща, универсална правоспособност. Независимо от това в редица случаи и по различни съображения е необходимо търговците да предприемат действия по изменение или допълване на предмета на дейност – обикновено във връзка с различни изисквания и ограничения на специални закони.

Фирменото наименование и предметът на дейност са сред обстоятелствата, които задължително се вписват в Търговския регистър. Същите са предвидени в Търговския закон и като част от задължителното съдържание на устройствените актове на различните търговци и търговски дружества – учредителния договор при събирателното дружество, дружествения договор при дружеството с ограничена отговорност, учредителния акт при ЕООД, устава при акционерното дружество и др.

Ето защо извършването на промени във фирмата и/или предмета на дейност налага отразяване на тези промени както в Търговския регистър, така и в устройствените актове. Законът за търговския регистър предвижда задължение за търговците да заявят за вписване промените във вече вписани обстоятелства, като изпълнението на това задължение следва да се извърши в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

Заявление и необходими документи

За вписването в ТР на новото наименование и/или изменения предмет на дейност следва да се подаде заявление по образец – А1 при ЕТ, А2 при СД, А4 при ООД, А5 при АД и др. Заявлението може да се подаде и по интернет, като се подпише с електронен подпис.

Заявлението следва да се подаде от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор или др.), като за целта може да се упълномощи и адвокат – пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Към съответното заявление се прилагат следните документи:

Протокол с решения на Общото събрание;

Изменен или нов устройствен акт;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ или покани и други документи, доказващи редовното свикване на Общото събрание.

При ЕТ не е необходимо да се представят протокол и актуализиран устройствен акт. Не се изискват такива документи и когато се иска вписването на други обстоятелства, като например адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната, данни за контакт (телефон, уебсайт, адрес на електронна поща) или основна дейност по НКИД.

Законът съдържа изисквания относно фирмата. Тя трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала. Фирмата може да се употребява само от търговеца, който я е регистрирал и не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея. Търговецът изписва фирмата си задължително на български език, като той може да я изписва допълнително и на чужд език.

Такси и други разноски

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събира такса в размер на 30 лв. или 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат. Полезно е да имате предвид, че таксата не се увеличава, ако с едно и също заявление се иска вписване на промени в няколко обстоятелства.

Възможни са и допълнителни разноски – например, за нотариална заверка на подписите върху учредителния договор при събирателните дружества. Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.