В практиката търговците често променят фирменото си наименование, като Търговският закон изрично предвижда, че фирмата може да бъде променена по искане на търговеца, който я е регистрирал. В редица случаи, обикновено във връзка с различни изисквания и ограничения на специални закони, търговците предприемат също и действия по изменение или допълване на предмета си на дейност.

Обща информация

Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Законът съдържа изисквания относно фирмата. Тя трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала. Фирмата може да се употребява само от търговеца, който я е регистрирал и не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея. Търговецът изписва фирмата си задължително на български език, като той може да я изписва допълнително и на чужд език.

Предметът на дейност също играе роля на правноиндивидуализиращ признак, тъй като разкрива съдържанието на дейността на търговеца и представя последния в стопанския живот. Предметът на дейност до голяма степен е загубил своето значение, защото юридическите лица имат обща, универсална правоспособност.

Фирменото наименование и предметът на дейност са сред обстоятелствата, които задължително се вписват в Търговския регистър. Същите са предвидени в ТЗ и като част от задължителното съдържание на устройствените актове на различните търговци и търговски дружества - учредителния договор при събирателното дружество, дружествения договор при дружеството с ограничена отговорност и дружеството с променлив капитал1, учредителния акт при ЕООД и ЕДПК, устава при акционерното дружество.

Ето защо извършването на промени във фирмата или предмета на дейност налага отразяване на тези промени както в Търговския регистър по партидите на съответните търговци, така и в техните устройствените актове. Законът за търговския регистър предвижда задължение за търговците да заявят за вписване промените във вече вписани обстоятелства, като изпълнението на това задължение следва да се извърши в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

Заявление и необходими документи

За вписването в ТР на новото наименование или изменения предмет на дейност следва да се подаде заявление по образец - А1 при ЕТ, А2 при СД, А4 при ООД, А5 при АД или А19 при ДПК. Заявлението може да се подаде и по интернет, като се подпише с електронен подпис.

Заявлението следва да се подаде от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор), като за целта може да се упълномощи и адвокат - пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Към съответното заявление се прилагат следните документи:

Протокол с решения на Общото събрание;

Изменен или нов устройствен акт;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ или покани и други документи, доказващи редовното свикване на Общото събрание.

При ЕТ не е необходимо да се представят актуализиран устройствен акт и протокол. Не се изискват такива документи и когато се иска вписването на други обстоятелства, като например основна дейност по НКИД, адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната или данни за контакт като телефон, уебсайт и адрес на електронна поща.

Такси и други разноски

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събира такса в размер на 30 лв. или 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат. Полезно е да имате предвид, че таксата не се увеличава, ако с едно и също заявление се иска вписване на промени в няколко обстоятелства.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Възможни са и допълнителни разноски – например, за нотариална заверка на подписите върху учредителния договор при събирателните дружества.

Бележки:

1 Статията е обновена на 29.03.2024 г. във връзка с изменение и допълнение на Търговския закон, с което се създаде нова дружествена форма: дружество с променлив капитал. Повече информация относно новия вид дружество можете да намерите в рубриката Новини.