Фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. В практиката търговците често променят фирмените си наименования, като Търговският закон изрично предвижда, че фирмата може да бъде променена по искане на търговеца, който я е регистрирал.

Предметът на дейност също играе роля на правноиндивидуализиращ признак – той разкрива съдържанието на дейността на търговеца и представя последния в стопанския живот. Предметът на дейност до голяма степен е загубил своето значение, защото юридическите лица имат обща, универсална правоспособност. Независимо от това в редица случаи и по различни съображения е необходимо търговците да предприемат действия по изменение или допълване на предмета на дейност – обикновено във връзка с различни изисквания и ограничения на специални закони.

Фирменото наименование и предметът на дейност са сред обстоятелствата, които задължително се вписват в Търговския регистър (ТР). Същите са предвидени в Търговския закон и като част от задължителното съдържание на устройствените актове на различните търговци и търговски дружества (учредителния договор при събирателното дружество, дружествения договор при дружеството с ограничена отговорност, учредителния акт при ЕООД, устава при акционерното дружество и др.).

Ето защо извършването на промени във фирмата и/или предмета на дейност налага отразяване на тези промени както в Търговския регистър, така и в устройствените актове. Законът за търговския регистър предвижда задължение за търговците да заявят за вписване промените във вече вписани обстоятелства, като изпълнението на това задължение следва да се извърши в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

Заявление и необходими документи

За вписване в ТР на новото наименование и/или изменения предмет на дейност следва да се подаде заявление по образец – А1 при ЕТ, А2 при СД, А4 при ООД, А5 при АД и др. Заявлението може да се подаде и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис.

Заявлението следва да се подаде от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор или др.), като за целта може да се упълномощи и адвокат (адвокатското пълномощно следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа).

Към съответното заявление се прилагат следните документи:

Протокол с решения на Общото събрание;

Изменен или нов устройствен акт (приет със съответно решение на ОС);

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ, покани и други документи, доказващи редовно свикване на Общото събрание, както и др. под.

При ЕТ не е необходимо да се представят протокол и актуализиран устройствен акт. Не се изискват такива документи и когато се иска вписването на други обстоятелства, като например адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната, данни за контакт (телефон, уебсайт, адрес на електронна поща), основна дейност по НКИД и др.

Законът съдържа изисквания относно фирмата – тя трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала; фирмата може да се употребява само от търговеца, който я е регистрирал; фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея; търговецът изписва фирмата си задължително на български език (той може да я изписва допълнително и на чужд език).

Такси

Съгласно чл. 16а, ал. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събират такси, както следва: на други обстоятелства – 30 лв. Съгласно ал. 4, когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат, дължимата такса е в размер на 15 лв.

Полезно е да имате предвид, че таксата не се увеличава, ако с едно и също заявление се иска вписване на промени в няколко обстоятелства.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Възможни са и допълнителни разноски – например, за нотариална заверка на подписите върху учредителния договор при събирателните дружества.