Съдействието в процедури пред Търговския регистър е сред най-честите и типични адвокатски услуги от областта на корпоративното и дружественото право. Интернет и приемането от Агенция по вписванията на заявления по електронен път посредством използването на квалифициран електронен подпис осигуряват леснодостъпна възможност за предоставяне от разстояние (онлайн) на такива правни услуги.

Дистанционното заявяване на електронната услуга „Търговски регистър” е осигурено единствено като алтернативна опция за улеснение на клиентите – най-вече за тези, които живеят извън София, а и извън България. За уговаряне на среща в кантората, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype.

Към настоящия момент в обхвата на електронната услуга са включени само част от свързаните с Търговския регистър услуги и процедури – най-често заявяваните в практиката услуги, като регистрация на ООД (ЕООД), регистрация на ЕТ, прехвърляне на дялове, промени в управлението, вписване на други промени и допълнителни обстоятелства. В бъдеще списъкът с услуги ще бъде периодично обновяван и допълван, включително с по-специфични процедури, като увеличаване на капитала, преобразуване и закриване на фирми и др.

Моля, посетете страницата Заяви електронна услуга, ако желаете да използвате електронната услуга „Търговски регистър”.

Как работи

1В хода на заявяване на услугата ще бъдат предоставени всички необходими данни – посредством попълването на детайлна уеб форма. При заявяване на услугата заявителите ще следва да потвърдят самоличността си – чрез предоставяне на електронен образ (сканирано копие, снимка) на документ за самоличност; при непредоставяне на документ за самоличност и при желание на клиента, заявката може да бъде обработена като такава по изготвяне на необходимите документи, но без да включва тяхното внасяне в Търговския регистър (за последното на клиента ще бъдат изпратени подробни указания и инструкции).

2В срок до края на работния ден, следващ деня, в който е получена заявката, потребителите ще получат по електронна поща отговор, който (когато е положителен) ще съдържа предложение с условията, при които може да бъде изпълнена заявената услуга – размер на хонорара, срок за изпълнение на услугата и др.

3Ако съответният потребител е съгласен с условията, той ще следва да приеме предложението – или изрично (по имейл, телефон или др.), или чрез директното заплащане на дължимия хонорар. Ако не е посочено нещо различно в електронното съобщение, клиентите дължат предплащане на дължимия хонорар в пълен размер, в срок до 5 работни дни от получаване на съобщението – по посочена в съобщението банкова сметка или посредством други приемани дистанционни начини за разплащане (като ePay, PayPal или др.).

4Изготвените документи ще бъдат изпратени на електронната поща на клиентите в рамките на уговорения срок (обикновено в рамките на 2 работни дни от получаване на дължимия хонорар). Съобщението ще съдържа и подробни указания и инструкции относно подготовката на документацията – подписване, заверка (когато е приложимо), заплащане на дължимата държавна такса и др.

5Клиентите изпращат по имейл (в сканирани файлове) подписаните и подготвени от тях документи, които след това се входират в Търговския регистър по интернет посредством използване на електронен подпис – обикновено до края на работния ден, в който са получени документите.

Допълнителна информация може да намерите и в Условията за ползване.

Електронната услуга „Търговски регистър” позволява предлагането на по-ниски по размер хонорари, тъй като услугата включва ограничено по обем съдействие – например, не се налага придружаване на клиента до банка и нотариус и др. Клиентите заплащат и по-ниски държавни такси, тъй като документите се внасят в Агенция по вписванията по електронен път.