Седалището на търговеца е населеното място, където се намира управлението на дейността му; адресът на търговеца е адресът на управлението на дейността му (търговецът може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище). В практиката фирмите много често променят адресите си, във връзка с което се налага отразяване на съответната промяна както в Търговския регистър, така и в устройствените актове на дружествата.

Това е така, защото седалището и адресът на управление са сред обстоятелствата, които задължително се вписват в Търговския регистър (ТР). Същите са предвидени в Търговския закон и като част от задължителното съдържание на устройствените актове на различните търговци и търговски дружества (учредителния договор при събирателното дружество, дружествения договор при дружеството с ограничена отговорност, учредителния акт при ЕООД, устава при акционерното дружество и др.).

Търговците следва да предприемат активни действия по отразяване на настъпилата промяна в техния адрес, тъй като наличието по партидите им в ТР на неактуални данни крие потенциални рискове, като например постановяване на неприсъствени съдебни решения срещу тях.

Съгласно Търговския закон преместването на управлението на дейността на търговеца в друго населено място трябва да бъде заявено за вписване в Търговския регистър. Законът за търговския регистър предвижда задължение за търговците да заявят за вписване промените във вече вписани обстоятелства, като изпълнението на това задължение следва да се извърши в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

Заявление и необходими документи

За вписване в ТР на новия адрес следва да се подаде заявление по образец – А1 при ЕТ, А2 при СД, А4 при ООД, А5 при АД и др. Заявлението може да се подаде и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис.

Заявлението следва да се подаде от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор или др.), като за целта може да се упълномощи и адвокат (адвокатското пълномощно следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа).

Към съответното заявление се прилагат следните документи:

Протокол с решения на Общото събрание;

Изменен или нов устройствен акт (приет със съответно решение на ОС);

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

При ЕТ не е необходимо да се представят протокол и актуализиран устройствен акт. Не е необходимо да се представя договор за наем или друг документ, от който произтича правото да се ползва съответното помещение (офис) – такова изискване е предвидено в други процедури, като например при регистрацията на търговско представителство в БТПП.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ, покани и други документи, доказващи редовно свикване на Общото събрание, както и др. под.

Такси

Съгласно чл. 16а, ал. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събират такси, както следва: на други обстоятелства – 30 лв. Съгласно ал. 4, когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат, дължимата такса е в размер на 15 лв.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Възможни са и допълнителни разноски – например, за нотариална заверка на подписите върху учредителния договор при събирателните дружества.