В практиката фирмите много често променят адреса си на управление, във връзка с което се налага отразяване на съответната промяна в Търговския регистър. Търговците следва да предприемат активни действия по отразяване на настъпилата промяна в техния адрес, тъй като наличието по партидите им в ТР на неактуални данни крие потенциални рискове, като например постановяване на неприсъствени съдебни решения срещу тях.

Обща информация

Седалището е населеното място, където се намира управлението на дейността на търговеца, а адресът на търговеца е адресът на управлението на дейността му. Търговецът може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище.

Седалището и адресът на управление са сред обстоятелствата, които задължително се вписват в ТР. Същите са предвидени в Търговския закон и като част от задължителното съдържание на устройствените актове на различните търговци и търговски дружества – учредителния договор при събирателното дружество, дружествения договор при дружеството с ограничена отговорност, учредителния акт при ЕООД и устава при акционерното дружество.

Търговският закон изисква преместването на управлението на дейността в друго населено място да бъде заявено за вписване в Търговския регистър. Законът за търговския регистър предвижда задължение за търговците да заявят за вписване промените във вече вписани обстоятелства, като изпълнението на това задължение следва да се извърши в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

Заявление и необходими документи

За вписването в ТР на новия адрес следва да се подаде заявление по образец – А1 при ЕТ, А2 при СД, А4 при ООД или А5 при АД. Заявлението може да се подаде и по интернет, като се подпише с електронен подпис.

Заявлението следва да се подаде от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор), като за целта може да се упълномощи и адвокат – пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Към съответното заявление се прилагат следните документи:

Протокол с решения на Общото събрание;

Изменен или нов устройствен акт;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

При ЕТ не е необходимо да се представят актуализиран устройствен акт и протокол. Не е необходимо да се представя договор за наем или друг документ, от който произтича правото да се ползва съответния офис – такова изискване е предвидено в други процедури, като например при регистрацията на търговско представителство в БТПП.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи, като например удостоверение за съдружник-чуждестранно ЮЛ или покани и други документи, доказващи редовното свикване на Общото събрание.

Такси и други разноски

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събира такса в размер на 30 лв. или 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Възможни са и допълнителни разноски – например, за нотариална заверка на подписите върху учредителния договор при събирателните дружества.