Туроператорската и туристическата агентска дейност са туристически дейности по смисъла на Закона за туризма (ЗТ). Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на България се извършва от регистрирано по ЗТ лице и подлежи на контрол от държавата с цел защита и гарантиране сигурността и правата на потребителите на туристически услуги, както и с цел предотвратяване възникването на опасност от увреждане на държавни и обществени интереси в туризма.

Регистрацията се извършва от министъра на туризма (МТ) чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от Националния туристически регистър; регистърът е публичен. На вписаните в регистъра лица се издава удостоверение за регистрация – за извършване на следните дейности: туроператорска (ТО) дейност; туристическа агентска (ТА) дейност; туроператорска и туристическа агентска дейност.

Регистрационната процедура е подробно регламентирана в чл. 61 и сл. от Глава седма от ЗТ. Изискванията за помещението и персонала се определят с наредба на министъра на туризма.

Заявление и необходими документи

За вписване в регистъра на ТО и ТА лицата подават заявление-декларация по образец1 до МТ, към което прилагат:

Декларация от съответните лица относно обстоятелствата по чл. 61, ал. 3, т. 1-3 от ТЗ, както и документ, удостоверяващ обстоятелствата относно съдимостта на чуждестранните граждани;

Копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или копие от договора за наем, или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещението за извършване на дейността;

Копие на предварителен договор за застраховка „Отговорност на туроператора” (ако е приложимо);

Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник (вкл. адвокат);

Документ за платена такса за разглеждане на документите.

В случай че лице желае да извършва ТО или ТА дейност само по електронен път (включително операторите на интернет страници за групово пазаруване), то подава заявление, към което прилага изброените по-горе документи, с изключение на документите, отнасящи се до помещението за извършване на дейността – вместо тях лицето прилага документи, удостоверяващи собствеността на интернет адреса в съответния домейн.

С последните изменения на ЗТ2 отпадна изискването за представяне на копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на дейността; предвиди се съответно, че тези обстоятелства ще бъдат установявани служебно. Според мен, би било препоръчително тези документи да се представят независимо от отпадането на това изискване – тъй като има много хипотези, при които служебното установяване на всички или част от обстоятелствата би било затруднено или невъзможно.

Заявленията и приложенията към тях се подават на български език; тези документи може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. Копията на приложенията следва да се представят като заверени от заявителя преписи.

Разглеждане на заявлението

Определени от министъра на туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им. Когато представените документи съответстват на изискванията, те се представят за разглеждане от Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА); в 14-дневен срок от заседанието ЕКРТТА се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

При констатирана непълнота или нередовност на представените документи длъжностните лица писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им.

Министърът на туризма въз основа на предложението на ЕКРТТА извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация. Удостоверението за регистрация се връчва на заявителя при предоставяне на копие от сключения договор за застраховка (за туроператорите), документ за платена такса за вписване в регистъра и изрично пълномощно в оригинал (в случай че удостоверението се получава от пълномощник).

Такси

За разглеждането на документите и вписването в регистъра на ТО и ТА се събират такси по Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма3, както следва:

за разглеждане на заявление за регистрация на: туроператорска дейност – 500 лв.; туристическа агентска дейност – 500 лв.;

за вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на: туроператорска дейност – 3 500 лв.; туристическа агентска дейност – 1 800 лв.

Таксата за разглеждане на заявлението за регистрация се заплаща при неговото подаване, а таксата за вписване в регистъра – при получаването на удостоверението за регистрация.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.

Бележки:

1 Статията е обновена на 19.05.2018 г. във връзка с изменения на Закона за туризма (в сила от 04.05.2018 г.).

2 Статията е обновена на 17.03.2020 г. във връзка с изменения на Закона за туризма (в сила от 28.02.2020 г.).

3 Статията е обновена на 09.01.2017 г. във връзка с приемане на нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (в сила от 23.12.2016 г.).