Фирмите са длъжни да заявят в Търговския регистър подлежащите на вписване обстоятелства, включително промените във вече вписани обстоятелства, както и да представят подлежащите на обявяване актове. Изпълнението на това задължение следва да се извърши в 7-дневен срок, освен ако със закон е определен друг срок. Необходимите за целта документи може да подготвите и подадете както лично, така и посредством ангажирането на адвокат. Ако се нуждаете от съдействие, аз съм на Ваше разположение – по-долу ще намерите подробна информация относно предлаганата правна услуга.

Бързи факти за услугата

По-долу ще намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси относно услугата за вписване и обявяване в Търговския регистър на промени, обстоятелства и актове:

+
Хонорарът за вписване на промени и обстоятелства в Търговския регистър е обикновено в размер на 75 лв., но в определени случаи би могъл да бъде по-висок (например, при увеличаване на капитала – 100 лв.) или по-нисък (например, за обявяване на годишен финансов отчет – 50 лв.) – на страница Хонорари ще намерите повече информация относно хонорарите за различните видове процедури. Важно е да имате предвид, че хонорарът може да бъде в по-нисък размер, в случай че изберете да се възползвате от предлаганите чрез уебсайта Електронни услуги, както и че при сключен договор за абонаментно правно обслужване на фирми не се заплаща отделен хонорар за съдействието в процедурите пред ТР.
+
Държавната такса за вписване на промени и обстоятелства в ТР е в повечето случаи в размер на 15 лв., а тази за обявяване на актове – 20 лв. Възможно е да следва да се заплатят и допълнителни разноски за нотариални, банкови и други такси, но за техния размер не може да се отговори конкретно и накратко предвид голямото разнообразие от различни хипотези и процедури.
+
Вписването, респ. обявяването, обикновено излиза в рамките на 4 работни дни от внасянето на документите в Търговския регистър. При наличие на активно съдействие от страна на клиента цялата процедура от заявяването на услугата до вписването на промените или обстоятелствата, респ. до обявяването на съответния акт, би могла да бъде осъществена в рамките на 5 работни дни (с изключение на процедури, които се развиват на няколко етапа и отнемат повече време – пример за такава процедура е намаляването на капитала).
+
Да, заявяването на услугата може да стане както в лична среща в кантората, така и дистанционно (от разстояние) – по телефон или електронна поща. Услугата по отношение на някои от най-честите промени в обстоятелства (например, смяна на адрес или управител) може да бъде заявена и изцяло онлайн (по интернет) – посредством страницата Заяви електронна услуга.
+
Необходимите данни в зависимост от спецификите на конкретната ситуация (ЕИК на фирмата, нов адрес, ново фирмено наименование и др. под.) се уточняват при заявяване на услугата. Следва да се представят и документите за самоличност на съответните лица (при дистанционно заявяване на услугата се представят електронни образи на тези документи – като снимка или сканиран файл).
+
Услугата включва пълно съдействие при вписването на промени или обстоятелства, респ. при обявяването на актове, по партидата на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно: изготвяне на необходимите документи (включително в двуезичен българо-английски вариант при фирми с чуждестранно участие), придружаване до банка и нотариус (ако е необходимо), предоставяне на подробни инструкции за подписване и подготовка на документите (при заявяване на услугата от разстояние), внасяне на документите в Търговския регистър.

При нужда от допълнителна информация, прегледайте съдържанието на страницата по-долу – ще намерите както обща информация, така и препратки към съдържание с конкретна информация по множество аспекти от процедурите по вписване и обявяване в Търговския регистър на промени, обстоятелства и актове.

Обща информация

Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, съдържаща подлежащите на вписване обстоятелства за търговците; същият се води от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Подлежащите на вписване обстоятелства за фирмите са тези, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. Правното действие и значение на различните видове вписвания в ТР се уреждат от Закона за търговския регистър (ЗТР).

Подлежащите на вписване обстоятелства са най-различни и се регламентират и предвиждат от различни закони – те са в основата на регистърното производство пред Търговския регистър, процедурите по което се уреждат от ЗТР и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

За целите на представянето на настоящата услуга вписванията в ТР биха могли да се разглеждат в две големи групи: вписвания на промени и вписвания на допълнителни обстоятелства. По-долу са изброени някои от по-често срещаните случаи, като от тях са изключени обстоятелствата, попадащи и представени в други услуги (Прехвърляне на фирми, Преобразуване на фирми и Закриване на фирми).

Вписванията на промени във вече вписани обстоятелства обхващат различни хипотези, сред които промени в управлението (смяна, освобождаване, заличаване, назначаване и др. на управител или член на управителен орган), промени в капитала (увеличаване на капитала, включително чрез непарична вноска, намаляване на капитала), промени в други обстоятелства (промяна във фирменото наименование, смяна на седалище и адрес на управление, изменение и допълнение на предмета на дейност) и др.

Вписванията на допълнителни обстоятелства също се отнасят до различни хипотези, сред които вписване и заличаване на прокурист, регистрация на клон, вписване на залог (върху дружествен дял или търговско предприятие), посочване на основна дейност по НКИД, адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната, обявяване на действителни собственици и др.

За вписването в Търговския регистър е необходимо да се подаде заявление по образец (от Група А или Б – за вписване на промени или обстоятелства, от Група Г – за обявяване на актове), към което следва да се приложат подготвените за целите на съответната процедура документи. Заявлението може да се подаде както на хартиен носител, така и по електронен път (по интернет), като се подпише с електронен подпис – включително от упълномощен за целта адвокат.

Процедури по вписване и обявяване в ТР

Съществуват множество специфики в различните процедури по вписване и обявяване в Търговския регистър на промени, обстоятелства и актове – затова същите са детайлно развити и представени на уебсайта под формата на самостоятелни статии, част от рубриката Инфо център. Във всяка от статиите е предоставена подробна информация относно етапите по реализиране на съответната процедура, като също така са изброени и посочени всички необходими документи и приложими разноски.

В дясната част на страницата в Свързани процедури ще намерите списък на всички публикувани до момента статии, попадащи в категорията на тук представената услуга, а именно: процедурите по извършване на промени в управлението, капитала, адреса на управление, фирменото наименование и предмета на дейност, както и процедурите по откриване на клон и обявяване на годишен финансов отчет.

Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, имам богат опит в регистърните производства пред Търговския регистър, като в практиката си съм имал многократно повод да съдействам както при реализирането на посочените по-горе процедури, така и при вписването и обявяването на всякакъв друг вид промени, обстоятелства и актове.

Въпроси и отговори

Макар и подробни, статиите не винаги успяват да покрият всеки един от елементите на различните процедури по вписване и обявяване в ТР. По тази причина на уебсайта е осигурена възможност за онлайн обсъждане на публикуваните статии и за задаване на въпроси към тях с цел да се предостави допълнителна информация за изясняването на важни и интересни за потребителите моменти във връзка със съответните теми.

В дясната част на страницата в Свързани въпроси ще намерите списък на последно зададените в категория „Вписвания в Търговския регистър” въпроси. Ако желаете да прегледате всички въпроси, посетете страница Въпроси и отговори и използвайте уеб формата за филтриране на резултатите по съответната категория.

Не намирате търсената информация?

В случай че не намирате търсената информация и имате допълнителни въпроси относно услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп. Аз съм на Ваше разположение и ще се радвам да отговоря на въпросите, които имате, за да може да вземете информирано решение относно услугата за вписване и обявяване в ТР на промени, обстоятелства и актове.

За връзка с мен използвайте данните за контакт, посочени по-долу вляво или на страница Контакти, където ще намерите също и уеб форма за изпращане на съобщения.