Търговският регистър (ТР) е единна централизирана електронна база данни, съдържаща подлежащите на вписване обстоятелства за търговците; същият се води от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. Подлежащите на вписване обстоятелства за фирмите са тези, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. Правното действие и значение на различните видове вписвания в ТР се уреждат от Закона за търговския регистър (ЗТР).

Всяка фирма е длъжна да поиска да бъде вписана в ТР, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства, включително промените във вече вписани обстоятелства; изпълнението на това задължение следва да се извърши в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство, освен ако със закон е определен друг срок.

Обща информация

Подлежащите на вписване обстоятелства са най-различни и се регламентират и предвиждат от различни закони – те са в основата на регистърното производство пред Търговския регистър, процедурите по което се уреждат от ЗТР и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

За целите на представянето на настоящата услуга вписванията в ТР биха могли да се разглеждат в две големи групи: вписвания на промени и вписвания на допълнителни обстоятелства. По-долу са изброени някои от по-често срещаните случаи, като от тях са изключени обстоятелствата, попадащи и представени в други услуги (Прехвърляне на фирми, Преобразуване на фирми и Закриване на фирми).

Вписванията на промени във вече вписани обстоятелства обхващат различни хипотези, сред които: промени в управлението (смяна, освобождаване, заличаване, назначаване и др. на управител или член на управителен орган); промени в капитала (увеличаване на капитала, включително чрез непарична вноска, намаляване на капитала); промени в други обстоятелства (промяна във фирменото наименование, смяна на седалище и адрес на управление, изменение и допълнение на предмета на дейност) и др.

Вписванията на допълнителни обстоятелства също се отнасят до различни хипотези, сред които: вписване и заличаване на прокурист; регистрация на клон; вписване на залог (върху дружествен дял или търговско предприятие); посочване на основна дейност по НКИД, адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната; обявяване на действителни собственици и др.

Опит

Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, имам богат опит в регистърните производства пред Търговския регистър, като в практиката си съм имал многократно повод да съдействам при вписването на посочените по-горе промени и обстоятелства, а така също и при обявяването на различни видове актове, включително годишни финансови отчети.

Подробна информация относно някои от най-честите хипотези на вписвания на промени и обстоятелства, включително относно необходимите документи и разноски, може да намерите в статиите от Инфо центъра – вижте също и линковете, които са публикувани в дясната част на страницата в Свързани процедури.

Заявяване на услугата

Заявяването на услугата може да стане както в лична среща в кантората, така и дистанционно (от разстояние) – по телефон или електронна поща. Услугата по отношение на някои от хипотезите на вписвания в ТР може да бъде заявена и изцяло онлайн (по интернет) – посредством страницата Заяви електронна услуга. Ако желаете да научите повече за осигурената възможност за онлайн вписване на промени и обстоятелства, моля посетете страницата на електронна услуга Търговски регистър.

Конкретните данни се уточняват при заявяване на услугата; представят се и документи за самоличност на съответните лица (при дистанционна заявка се представят електронни образи на тези документи).

Какво включва услугата

Услугата включва пълно съдействие при вписването на промени или обстоятелства по партидата на Вашата фирма в Търговския регистър към Агенция по вписванията – по-конкретно:

изготвяне на необходимите документи (включително в двуезичен българо-английски вариант при фирми с чуждестранно участие);

придружаване на клиента до банка, нотариус и др. според конкретния случай;

предоставяне на подробни указания и инструкции за подписване и подготовка на изготвените документи (при дистанционно заявяване на услугата);

внасяне на документите в Търговския регистър.

Срок за изпълнение

Документите обикновено се изготвят в рамките на работния ден, следващ получаването на необходимите данни и авансовото плащане (когато е приложимо). Подписаните документи се внасят до края на деня (когато е работен), в който са предоставени, по електронен път чрез използването на квалифициран електронен подпис (оригиналните документи на хартиен носител се връщат на/остават при клиентите). Вписването на промените или обстоятелствата излиза обикновено в рамките на 4 работни дни от внасянето на документите.

В случай на необходимост и при наличие на активно съдействие от страна на клиента, цялата процедура от заявяването на услугата до вписването в Търговския регистър би могла да бъде осъществена в рамките на 6-7 работни дни.

Хонорари

Хонорарът ми за съдействие в процедура по вписване на промени или обстоятелства в ТР е в минималните размери, предвидени в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения; при сключен договор за абонаментно правно обслужване на фирми не се заплаща отделен хонорар за съдействието в процедурите пред Търговския регистър.

Хонорарът ми за вписване на промени в Търговския регистър е обикновено в размер на 150 лв., но в определени случаи би могъл да е по-висок (например, при увеличаване или намаляване на капитала – 250 лв., респ. 350 лв.) или по-нисък (например, за обявяване на годишен финансов отчет – 50 лв.). В определени случаи хонорарът следва да бъде предплатен изцяло или частично; на страница Хонорари ще намерите повече информация относно хонорарите за различните видове услуги.

В случай че желаете да заявите по-горе представената услуга или имате въпроси, включително относно цената на услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype (вижте по-долу или на страница Контакти).