Физическото лице губи търговското си качество в резултат на отпадането на някоя от предпоставките по чл. 56 от Търговския закон (ТЗ) – при прекратяване на дейността, установяване в чужбина, смърт, поставяне под запрещение. Вследствие на отпадането на търговското качество, вписването на физическото лице като едноличен търговец (ЕТ) следва да бъде заличено от Търговския регистър (ТР).

Съгласно чл. 60а от ТЗ регистрацията на ЕТ се заличава от ТР: при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина – по негово заявление; при смъртта му – по заявление от наследниците; при поставянето му под запрещение – по заявление от настойника или попечителя.

За заличаването се използва заявление по образец А1. Не се подава такова заявление в случаите, при които предприятието на починал едноличен търговец се поема от някой от неговите наследници.

Към заявлението се прилагат следните документи:

Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за внесена държавна такса.

В зависимост от конкретния случай и конкретното основание за заличаване може да е необходимо да се приложат и допълнителни документи. Например, при заличаване на ЕТ поради смърт е необходимо да се представят и препис-извлечение от акт за смърт и удостоверение за наследници.

С последните изменения на чл. 77 от ДОПК1 отпадна необходимостта да се уведомява Националната агенция за приходите (НАП) при заличаване на ЕТ, съответно и необходимостта от прилагане на удостоверение за такова уведомяване. По всяка вероятност това е обусловено от липсата на необходимост от засилена защита на кредиторите – това е така, защото след заличаването от Търговския регистър отговорността за задълженията на едноличния търговец продължава да тежи върху физическото лице2, макар то вече да няма търговско качество (затова не се провежда и ликвидация).

Дължимата държавна такса за заличаване от ТР съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, е в размер на 30 лв. (или 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат). Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.

Бележки:

1 Статията е обновена на 22.01.2018 г. във връзка с изменение на чл. 77 от ДОПК (в сила от 01.01.2018 г.).

2 За допълнителна информация относно отговорността за задължения на търговско дружество бихте могли да прочетете статията от Новини Лична отговорност за публични задължения на дружеството.