Сред основните цели на уебсайта е предлагането на алтернативна и леснодостъпна възможност за ползване на някои от най-често предоставяните от мен адвокатски услуги, свързани с процедури пред Търговския регистър. Заявяването по електронен път е изключително удобна и подходяща форма за получаването и на други юридически услуги, като Онлайн консултации и Изготвяне на документи.

Чрез страницата Заяви електронна услуга потребителите имат възможност да заявят желаната от тях услуга в областта на корпоративното право. Изпратената заявка няма правно обвързващ характер и не представлява оферта – същата е запитване, на което ще бъде отговорено по електронна поща с предложение, включително относно размера на дължимия хонорар и срока за изпълнение, което потребителите ще преценят дали да приемат, или не. При приемане на предложението, потребителите ще имат срок за предплащане на дължимия хонорар по банков път или по друг дистанционен начин за разплащане (конкретни данни ще бъдат посочени в електронното съобщение).

При липса на възможност за поемане на работа по изпратената заявка (поради временна натовареност, излизане на казуса извън сферата на търговското право или др.), потребителите ще получат електронно съобщение, съдържащо отговор в този смисъл (отказ за изпълнение на заявката). На сайта е осигурена за улеснение и допълнителна функционалност (вижте Справки вляво на страницата), даваща възможност за онлайн проследяване на статуса на изпратените заявки.

В хода на заявяване на електронната услуга потребителите ще следва да посочат своите имена. Потвърждаване на самоличността на заявителя ще бъде необходимо единствено при услугите, свързани с Търговския регистър; верификацията ще се извършва чрез предоставяне на електронен образ на документ за самоличност. При непредоставяне на документ за самоличност и при желание на клиента, заявката може да бъде обработена като такава по изготвяне и изпращане на необходимата документация, без да включва внасяне в Търговския регистър (за последното на клиентите ще бъдат изпратени подробни указания и инструкции).

По-подробна информация относно приложимите условия и реда за заявяване на услугите може да бъде намерена както в Условия за ползване, така и на страниците на отделните видове електронни услуги.

Заявяването на услуги по електронен път е осигурено единствено като алтернативна опция за улеснение на клиентите. В случай че желаете да заявите определена услуга и/или ако желаете да се уговорим за среща в кантората, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype (вижте по-долу или на страница Контакти).