Информацията, която клиентите предоставят във връзка с дейността ми като адвокат, е обект на специален режим и засилена защита.

Съгласно чл. 33 от Закона за адвокатурата, адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване; кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.

Чл. 45 от Закона за адвокатурата изрично постановява, че адвокатът е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето.

Независимо от и в допълнение към тази засилена защита в практиката си се придържам стриктно към изискванията на Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД”, „GDPR”). Във връзка с това по-долу предоставям информация относно начина, по който работя с Вашите лични данни, по-специално в контекста на използването на уебсайта sotirov.info и предлаганите посредством него Услуги (вижте също и Условията за ползване, от които настоящото Уведомление за поверителност е неразделна част).

Лични данни

Когато посещавате Сайта, Вие не предоставяте свои лични данни и съответно такива не са обект на обработване. Ако решите да предоставите такива данни (използвайки рубриката Електронни услуги или друга подобна функционалност), адвокат Сотиров в качеството на администратор ще обработи Ваши лични данни.

Сайтът не изисква, нито осигурява възможност за регистрация на Потребителите, като съответно не събира лични данни във връзка с такава регистрация. Лични данни биха могли да бъдат предоставяни и съответно събирани и обработвани посредством уеб формите, даващи възможност за използване на Услугите: Въпроси и отговори, Електронни услуги, информационен бюлетин, изпращане на съобщение. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо условие за използване на съответните Услуги; попълването на полета, маркирани с *, е задължително.

При изпращането на съответните уеб форми или използването на Сайта по друг начин е възможно да бъдат използвани „бисквитки” (cookies), които са необходими единствено във връзка с функционалността на Сайта – същите не се използват за събиране и обработване на лични данни (доколкото е възможно при изпращането на уеб формите системата да регистрира автоматично IP адресите на съответните Потребители, на Сайта е инсталиран модул – IP Anonymize, който периодично и автоматично заличава такива данни, за да не бъдат същите съхранявани на сървъра под каквато и да било форма).

Единствените бисквитки на трети лица, които Сайтът използва, са тези на StatCounter – изцяло и единствено за аналитични (статистически) цели, без да се събират лични данни, а единствено обобщена и анонимна информация във връзка с използването на Сайта от страна на неговите Потребители. Сайтът не използва бисквитки на трети лица с рекламна цел.

В настройките на браузъра, който използвате, можете бързо и лесно да ограничите използването на бисквитки, както и да изтриете вече използваните такива. За деактивиране на бисквитките на StatCounter бихте могли да използвате и този линк.

Основание за обработването

Личните данни ще се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „а” или б. „б” от GDPR (в зависимост от конкретния случай), а именно: субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Администраторът може да обработва личните данни и когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение или когато е налице някое от другите основания, посочени в чл. 6, пар. 1 от GDPR.

Цели на обработването

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за следните цели:

Предоставените при попълване и изпращане на уеб формата от рубриката Електронни услуги данни ще бъдат използвани с цел обработване на получените заявки и при възникване на договорни отношения – с цел надлежното предоставяне на съответните правни услуги и изпълнение на свързаните с това задължения.

Предоставените при попълване и изпращане на уеб формата от рубриката Въпроси и отговори данни ще бъдат използвани с цел осигуряване на възможност за участие в публично обсъждане на съответните правни теми (статии), по-специално: за да бъдат публикувани на Сайта изпратените от Потребителите въпроси (коментари) и за да бъдат изпращани на Потребителите уведомления във връзка с тези въпроси (например, в потвърждение на успешно изпращане на въпроса или когато изпратеният въпрос е преместен към тематично по-подходяща статия, респ. на различен адрес).

Предоставените при попълване и изпращане на уеб формата за абониране за информационния бюлетин данни ще бъдат използвани с цел изпращане на последния на електронните (имейл) адреси на съответните Потребители (които чрез изпращането на уеб формата са изявили изричното си желание и съгласие за това). Информационният бюлетин ще бъде изпращан и на Потребителите, които са се абонирали за него посредством избирането на съответната опция при изпращане на някоя от другите уеб форми.

Предоставените при попълване и изпращане на уеб формата за контакт данни ще бъдат използвани за осъществяване на контакт във връзка с изпратените съобщения и отговаряне на съответните запитвания.

Получатели на личните данни

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен когато това се изисква по силата на императивна законова разпоредба и/или е необходимо за изпълнение на договорно задължение, включително за извършване на заявена услуга (например, предоставени лични данни при заявка за регистрация на ООД ще бъдат включени в съответните документи и предоставени на Агенция по вписванията с цел извършване на регистрацията).

Съдържанието на въпросите (коментарите), публикувани в рубриката Въпроси и отговори, е публично достъпно (с изключение на имейл адресите), като Потребителите сами преценяват каква информация и данни да посочат и предоставят – публикуването в публичната част на Сайта на лични данни или друга конфиденциална информация е на техен риск и отговорност.

Доколкото данните ще бъдат съхранявани в системата на Сайта, то компанията, чиито хостинг услуги се използват, ще бъде обработващ личните данни по смисъла на GDPR. Такъв ще бъде и доставчикът на облачни eMail услуги, който ще бъде използван при изпращането на информационния бюлетин. Както вече беше посочено по-горе, чрез StatCounter не се събират и обработват лични данни, съответно доставчикът на услугата не следва да се възприема като обработващ по смисъла на GDPR – независимо от това, StatCounter е включен в списъка по-долу с цел осигуряване на по-пълна и полезна информация.

Администраторът работи единствено с доставчици (обработващи, партньори) с добра репутация, които работят по възлагане от страна на Администратора въз основа на договорни отношения. Сред доставчиците, без изброяването да е изчерпателно, са:

СуперХостинг.БГ: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy

StatCounter: https://statcounter.com/about/legal

Някои от партньорите е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕС/ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield). За повече информация може да се запознаете с политиките за поверителност на посочените по-горе партньори.

Уеб формата за Справки не разкрива каквито и да било лични (идентифициращи) данни или друга поверителна информация за Потребителите – същата съдържа единствено кратка справочна информация относно актуалния статус на изпратените от Потребителите заявки.

Срок за съхранение

Съхраняването на данните продължава, докато е налично основание за това. Например, Потребител е дал съгласието си за обработване на информация за него във връзка с абониране за информационния бюлетин – при оттегляне на съгласието, данните ще бъдат заличени без ненужно забавяне.

Когато по силата на задължителна разпоредба Администраторът трябва да задържи Вашите лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може Администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, Администраторът ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Вашите права

Вие имате следните права съгласно GDPR:

да оттеглите съгласието си по всяко време (когато обработването е въз основа на дадено съгласие);

да възразите срещу обработване на лични данни (когато обработването е въз основа на легитимен интерес или за целите на директния маркетинг);

на достъп до, коригиране и изтриване на личните Ви данни;

на ограничаване на обработването;

на преносимост на личните Ви данни (когато са налице законовите предпоставки за това);

на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02 91 53 555, kzld@cpdp.bg).

Данни за Администратора

Адвокат Деян Сотиров – член на Софийска адвокатска колегия, личен номер: 1300498210; адрес на кантората: гр. София 1000, ул. Триадица 5, вх. Б, ет. 3, Офис 313; телефон: 02 944 05 57, 0899 45 03 43; адрес на електронна поща: contact@sotirov.info.

Настоящото Уведомление за поверителност е публикувано на 25.05.2018 г.