Съгласно Търговския закон всяко търговско дружество може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. Откриването на клон се осъществява посредством неговата регистрация в Търговския регистър. Най-често фирмите предприемат действия по регистрация на клон не толкова по причини от юридическо естество, колкото по такива от организационен и икономически характер – във връзка със специфичните особености на клона като правна форма за извършване на дейността.

Не само търговските дружества могат да откриват свои клонове. Такава възможност имат и други търговци и юридически лица – например, еднолични търговци, кооперации, сдружения с нестопанска цел и чуждестранни лица с право да извършват търговска дейност. Последните могат да откриват и свои търговски представителства в БТПП. Настоящата статия ще разглежда единствено процедурата по регистрация на клон на българско търговско дружество и няма да отчита възможните специфики при откриването на клонове на други юридически лица.

Заявление и необходими документи

За регистрация на клона в Търговския регистър следва да се подаде заявление по образец Б2 – Заявление за вписване на обстоятелства относно клон. Заявлението следва да се подаде от представляващия търговското дружество (управител, изпълнителен директор), като за целта може да се упълномощи и адвокат – пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа. Подаването на заявлението може да се извърши и по интернет, като се подпише с електронен подпис.

Към заявлението се прилагат следните документи:

Решение за откриване на клон;

Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на управителя на клона;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

В определени случаи могат да бъдат необходими и други документи съгласно изискванията на специалното законодателство, като например документ за професионална квалификация или правоспособност на управителя на клона.

Такси и други разноски

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за вписване на клон в ТР се събира такса в размер на 40 лв. или 20 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари. Нотариалната такса за заверка на съгласието с образеца от подписа на управителя на клона е в размер на 6 лв.

Допълнителна информация

Клонът не е самостоятелен носител на права и задължения, но той се ползва с относително самостоятелно управление и териториална обособеност на дейността. Това определя и основните характеристики на клона.

Фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката „клон”. Посочва се и съответното населено място, където се намира седалището и адресът на управление на клона (относно преместването на седалището и адреса на управление на клона се прилагат съответно правилата, които важат за търговеца).

Търговският закон не урежда изрично въпроса за предмета на дейност на клона и не съдържа ограничения или изисквания относно това дали дейността на клона следва да е самостоятелна или несамостоятелна, съвпадаща или несъвпадаща с тази на предприятието. Доколкото търговското предприятие е юридически израз на дейността, то следва да се приеме, че клонът е вътрешно обособена в търговското предприятие съвкупност, еднородна с останалата част от предприятието. Израз на вътрешното обособяване е самостоятелното водене на счетоводство. Относителната имуществена обособеност на клона дава възможност той да бъде прехвърлен чрез сделка – по реда за прехвърляне на търговско предприятие.

Търговският закон изисква писменото заявление за вписване на клона в ТР да съдържа данни за лицето, което ще го управлява, включително и за обема на представителната му власт. Когато управителят на клона е упълномощен като търговски пълномощник, обемът на представителната власт ще бъде определен от текста на съответното пълномощно, т.е. според това, което упълномощителят е изявил като воля. Пълномощното следва да отчита трайния характер на клона, както и да е съобразено с неговия предмет на дейност. Управителят на клона може да бъде упълномощен и като прокурист – по аргумент от разпоредбата на чл. 22 от ТЗ, съгласно която упълномощаването на прокуриста може да бъде ограничено и само за дейността на отделен клон.

Търговският закон определя органа, който е компетентен да вземе решение за откриване на клон на съответното търговско дружество. При дружеството с ограничена отговорност компетентният орган е Общото събрание – решението следва да се вземе с мнозинство повече от 1/2 от капитала. При акционерното дружество компетентният орган е Съветът на директорите (при едностепенна система на управление) или Управителният съвет (при двустепенна система на управление); във всички случаи следва да се държи сметка за съдържанието на устава на конкретното АД – той може да предвижда отклонения и ограничения в това отношение, а освен това определя и реда за вземане на решения от съответния орган. За откриването на клон на събирателно дружество е необходимо съгласие на всички съдружници.

При първоначалната регистрация на клона по партидата на търговеца в ТР се определя неговият единен идентификационен код (ЕИК) – той е 4-значен и се добавя към 9-значния код на търговеца.