Наличието на лиценз или удостоверение за регистрация може да е условие за започване и законосъобразно осъществяване на планираната от Вас търговска дейност. Ето защо, в някои случаи регистрацията на фирма в Търговския регистър сама по себе си не е достатъчна за започване и извършване на съответната дейност – следва да се отчита и евентуалната необходимост от преминаване през допълнителна лицензионна или регистрационна процедура. Необходимите за целите на съответната процедура документи може да подготвите и подадете както лично, така и посредством ангажирането на адвокат. Ако се нуждаете от съдействие, аз съм на Ваше разположение – по-долу ще намерите подробна информация относно предлаганата правна услуга.

Бързи факти за услугата

По-долу ще намерите отговор на някои от най-често задаваните въпроси относно услугата за съдействие в процедура по издаване на лиценз, разрешение или удостоверение за регистрация:

+
Хонорарът за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е в размер на 400 лв., а този за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа – 300 лв. Информация относно хонорара за други сходни услуги и процедури може да намерите на страница Хонорари.
+
Държавните такси и другите дължими разноски варират при различните процедури и поради това не могат да бъдат изброени и посочени тук по достатъчно кратък и лесноразбираем начин – конкретна и подробна информация по този въпрос може да намерите в съответната статия, отнасяща се до процедурата, от която се интересувате (вж. статиите в Свързани процедури в дясната част на страницата).
+
Необходимите документи се изготвят от моя страна обикновено в рамките на няколко работни дни, но общото време за изпълнение на услугата варира в зависимост от особеностите на конкретния случай, включително с оглед на предвидените различни законови срокове – например, регистрацията на туроператор в МТ отнема приблизително 2 месеца от внасянето на документите. Конкретна и подробна информация по този въпрос може да намерите в съответната статия, отнасяща се до процедурата, от която се интересувате (вж. статиите в Свързани процедури в дясната част на страницата).
+
Такава възможност (за заявяване на услугата дистанционно по телефон или електронна поща) е налична за част от процедурите, по-конкретно по отношение на тези за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. За заявяване на услугата по отношение на други процедури е необходимо да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, за да се уговорим за среща в кантората, на която да уточним условията на поръчката.
+
При заявяването на услугата или впоследствие по телефон или имейл се уточняват всички необходими данни съобразно конкретния случай, включително относно документите, които се изискват от закона и ще следва да се приложат към заявлението в съответната процедура – самите документи се предоставят в процеса на подготовка на документацията за внасяне в съответната институция. При заявяването на услугата следва да се представят документите за самоличност на съответните лица (при дистанционно заявяване на услугата се представят електронни образи на тези документи – като снимка или сканиран файл).
+
Услугата включва пълно съдействие при издаването на съответния документ (лиценз, удостоверение за регистрация или др.), необходим на Вашата фирма за извършване на съответната дейност – по-конкретно: предварителна консултация относно съответния регулаторен режим, изготвяне, окомплектоване и внасяне в компетентната институция на необходимите документи, представителство пред съответната институция, получаване на издадения документ. Предлагам и допълнително съдействие по отразяване на настъпили промени за фирмата, включително във връзка с извършени Вписвания в Търговския регистър.

При нужда от допълнителна информация, прегледайте съдържанието на страницата по-долу – ще намерите както обща информация, така и препратки към съдържание с конкретна информация по множество аспекти от различните процедури по издаване на лиценз, разрешение или удостоверение за регистрация.

Обща информация

Лицензирането, разрешаването или регистрацията на определени стопански дейности са форми на административен контрол, упражняван от органите на държавна власт и органите на местното самоуправление. Лицензите обикновено се изискват за извършването на дейности, по отношение на които следва да се упражнява по-засилен контрол, докато регистрацията се приема за по-лека форма на административен контрол. Разрешенията се издават за извършването на отделни сделки или действия.

Общата уредба се съдържа в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, въвеждащ нормативни критерии за дейностите, за които може да се установява контролен режим. Нормативната уредба на различните видове лицензионни, регистрационни и разрешителни процедури се съдържа в голям брой специални закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи специфичните обществени отношения в дадена сфера.

Лицензионни и регистрационни процедури

Съществуват множество специфики в различните лицензионни, регистрационни и разрешителни процедури и затова същите са детайлно развити и представени на уебсайта под формата на самостоятелни статии – част от рубриката Инфо център. Във всяка от статиите е предоставена подробна информация относно етапите по реализиране на съответната процедура, като също така са изброени и посочени всички необходими документи и приложими разноски.

В дясната част на страницата в Свързани процедури ще намерите списък на всички публикувани до момента статии, попадащи в категорията на тук представената услуга, а именно: процедурите по регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, регистрация в Централния професионален регистър на строителя, регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Конкретният ми опит е свързан с успешното реализиране на посочените в предходния параграф регистрации – това са някои от случаите, в които до настоящия момент съм имал повод да съдействам на свои клиенти. Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, разполагам с необходимите опит и експертиза да предложа професионално съдействие при издаването и на други видове лицензи, разрешения или удостоверения.

Въпроси и отговори

Макар и подробни, статиите не винаги успяват да покрият всеки един от елементите на процедурите по издаване на лиценз, разрешение или удостоверение за регистрация. По тази причина на уебсайта е осигурена възможност за онлайн обсъждане на публикуваните статии и за задаване на въпроси към тях с цел да се предостави допълнителна информация за изясняването на важни и интересни за потребителите моменти във връзка със съответните теми.

В дясната част на страницата в Свързани въпроси ще намерите списък на последно зададените в категория „Лицензи и регистрации” въпроси. Ако желаете да прегледате всички въпроси, посетете страница Въпроси и отговори и използвайте уеб формата за филтриране на резултатите по съответната категория.

Не намирате търсената информация?

В случай че не намирате търсената информация и имате допълнителни въпроси относно услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Вайбър или Скайп. Аз съм на Ваше разположение и ще се радвам да отговоря на въпросите, които имате, за да може да вземете информирано решение относно услугата за съдействие в процедура по издаване на лиценз, разрешение или удостоверение за регистрация.

За връзка с мен използвайте данните за контакт, посочени по-долу вляво или на страница Контакти, където ще намерите също и уеб форма за изпращане на съобщения.