Наличието на лиценз или удостоверение за регистрация може да е условие за започване и законосъобразно осъществяване на определена стопанска дейност. Ето защо, в някои случаи регистрацията в Търговския регистър (Регистрация на фирми) сама по себе си не е достатъчна за започване и извършване на планираната търговска дейност – следва да се отчита и евентуалната необходимост от преминаването през допълнителни лицензионни или регистрационни процедури.

Обща информация

Лицензирането, разрешаването или регистрацията на определени стопански дейности са форми на административен контрол, упражняван от органите на държавна власт и органите на местното самоуправление. Лицензите обикновено се изискват за извършването на дейности, по отношение на които следва да се упражнява по-засилен контрол; регистрацията се приема за по-лека форма на административен контрол; разрешенията се издават за извършването на отделни сделки или действия.

Общата уредба се съдържа в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, въвеждащ нормативни критерии за дейностите, за които може да се установява контролен режим. Нормативната уредба на различните видове лицензионни, регистрационни и разрешителни режими и процедури се съдържа в голям брой специални закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи специфичните обществени отношения в дадена сфера.

Подробна информация относно процедурите при някои видове регистрации, включително относно необходимите документи и разноски, може да намерите в статиите от Инфо центъра – вижте също и линковете, които са публикувани в дясната част на страницата в Свързани процедури.

Опит

Конкретният ми опит е свързан с успешното реализиране на посочените в Свързани процедури регистрации (вижте вдясно на страницата) – това са някои от случаите, в които до настоящия момент съм имал повод да съдействам на свои клиенти. Като адвокат, практикуващ в областта на корпоративното и дружественото право, разполагам с необходимите опит и експертиза да предложа професионално съдействие при издаването и на други видове лицензи, разрешения или удостоверения.

Заявяване на услугата

За заявяване на услугата е необходимо да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, за да се уговорим за среща, на която да уточним условията на поръчката. Към настоящия момент няма възможност услугата да бъде заявена дистанционно (от разстояние); онлайн (по Интернет) може да бъде заявена единствено услуга с предмет правна консултация относно различните видове регулаторни режими (в случай че се интересувате от тази възможност, моля посетете страницата Онлайн консултации).

Необходимите данни се уточняват при заявяване на услугата (на срещата или впоследствие по телефон или имейл).

Какво включва услугата

Услугата включва пълно правно съдействие при издаването на съответния документ (удостоверение за регистрация, лиценз или др.), необходим на Вашата фирма за извършване на съответната дейност – по-конкретно:

предварителни консултации относно съответните регулаторни режими;

изготвяне, окомплектоване и внасяне в компетентната институция на необходимите документи;

представителство пред съответните органи и институции;

получаване на издадените документи (лиценз, удостоверение или др.).

Предлагам и допълнително съдействие във връзка с процедурите при различните регулаторни режими: процесуално представителство при обжалване на откази за вписване, заповеди за отнемане на лиценз или заличаване на регистрация и др.; отразяване и вписване на настъпили промени (включително във връзка с извършени Вписвания в Търговския регистър) и др.

Срок за изпълнение

Необходимите документи се изготвят от моя страна обикновено в рамките на няколко работни дни, но общото време за изпълнение на услугата варира в зависимост от особеностите на конкретния случай, включително с оглед на предвидените различни законови срокове (например, регистрацията на туроператор в МТ отнема приблизително 2 месеца от внасянето на документите).

Хонорари

Хонорарът ми за съдействие в процедура по издаване на лиценз (удостоверение или др.) в общия случай съответства на предвиденото в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. На страница Хонорари ще намерите по-конкретна информация за размера на хонорарите за различните видове услуги – включително за регистрация на туроператор/турагент в Министерство на туризма (400 лв.) и за регистрация в ЦПРС (600 лв.).

Хонорарът се предплаща, като авансово се дължат мин. 50% от неговия размер.

В случай че желаете да заявите по-горе представената услуга или имате въпроси, включително относно цената на услугата, моля, не се колебайте да се свържете с мен по някой от посочените на уебсайта начини, включително чрез Viber или Skype (вижте по-долу или на страница Контакти).