Според това дали прекратяването на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност настъпва въз основа на негово волеизявление, или не, прекратителните основания биват обективни и такива, зависещи от волята на съдружника. Сред обективните основания са смърт и поставяне под пълно запрещение на физическо лице, обявяване в несъстоятелност, изключване1, прекратяване на ООД и др.

Въз основа на волеизявление на съдружника членството се прекратява в следните случаи: при прехвърляне на дружествени дялове или при напускане на дружеството с предизвестие. Само втората хипотеза ще бъде предмет на настоящото изложение, тъй като прехвърлянето на дялове е вече разгледано подробно в отделна статия.

Обща информация

Едностранното напускане на съдружник е уредено в чл. 125, ал. 2 от Търговския закон. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Срокът започва да тече след получаване на предизвестието от управителя на ООД. В дружествения договор този срок може да бъде удължен или скъсен. Независимо от установения срок, няма пречка между дружеството и съдружника да бъде постигнато споразумение по повод на отправеното предизвестие, отнасящо се до момента на прекратяването.

В правната литература се приема, че с изтичането на срока на предизвестие участието на съдружник в ООД не се прекратява автоматически. Такова разбиране обаче не е преобладаващо в практиката на Върховния касационен съд – в решение от 2010 г.2 е прието, че: доколкото писменото предизвестие е способ за реализиране на потестативното право на съдружника да предизвика едностранно промяна в персоналния субстрат на търговското дружество, прекратяването следва да се счита за настъпило ipso facto в момента на изтичане на срока на предизвестието; законът не поставя като условие за възникване на правните последици от реализирането му наличие на решение на Общото събрание за освобождаване на съдружника или за уреждане на имуществените отношения; изтичането на срока на предизвестието има автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение и с осъществяването му съдружникът губи това си качество.

Горепосоченото разбиране на ВКС дава възможност да се преодолее възприетата практика на длъжностните лица по регистрация към Агенцията по вписванията да отказват заличаване на съдружника, когато заявлението за това изхожда от последния. Считам, че прекратилият участието си съдружник има интерес и правно основание да иска заличаването си от Търговския регистър при бездействие на дружеството.

Уреждането на имуществените последици е предвидено единствено като последица от прекратяването, а не като условие за неговото настъпване. Съгласно чл. 125, ал. 3 от ТЗ имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването3.

Заявление и необходими документи

За заличаването си от Търговския регистър напусналият съдружник следва да подаде заявление по образец А4. Заявлението може да се подаде и по интернет, като се подпише с електронен подпис, включително и чрез надлежно упълномощен за целта адвокат – пълномощното следва да е изрично, но не е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа.

Към заявлението се прилагат следните документи:

Писмено предизвестие;

Доказателства за получаване на предизвестието от страна на ООД;

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;

Документ за платена държавна такса.

Когато дружеството не проявява бездействие по отношение на полученото предизвестие, управителят е този, който следва да заяви заличаването на съдружника, като за целта представи и допълнителни документи:

Протокол с решения на Общото събрание;

Документи във връзка с поемане на освободените дялове или намаляване на капитала на дружеството;

Изменен дружествен договор.

Държавни такси

Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, по заявление за промяна на вписани обстоятелства в ТР се събира такса в размер на 30 лв. или 15 лв., когато заявлението се подава по електронен път, включително от упълномощен за целта адвокат. Ще се дължат допълнителни такси и разноски, в случай че се налага намаляване на капитала.

Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.

Бележки:

1 В Блог статията Успешно провеждане на процедура по изключване на съдружник от ООД може да намерите подробна информация относно изключването като прекратително основание.

2 Решение № 46/22.04.2010 г. по т. д. № 500/2009 г., ВКС, ТК, Второ отделение – вж. решението в сайта на Върховния касационен съд

3 За допълнителна информация относно уреждането на имуществените последици при събирателните дружества бихте могли да прочетете Блог статията Особености при прекратяване на членство в събирателно дружество.