На 30.12.2016 г. в бр. 105 на „Държавен вестник” беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИДТЗ)1. Голяма част от извършените промени се отнасят до уредбата на несъстоятелността, но предмет на настоящата публикация ще бъдат единствено законовите изменения, насочени към защита срещу т. нар. „кражби на фирми”.

Причина за законовите изменения са постъпили в Министерство на правосъдието множество сигнали за кражби на фирми, реализиращи се посредством промяна на собствениците на дружества, най-често ЕООД, или посредством смяна на управителя на дружество, който след това извършва разпоредителни сделки с имуществото на дружеството (недвижими имоти, банкови сметки или други имуществени права) преди действителните собственици да узнаят за това.

По-конкретно, кражбите се осъществяват чрез представяне пред Търговския регистър (ТР) на неистински договори за прехвърляне на дружествен дял, сключвани на основание чл. 129 от Търговския закон (ТЗ), съгласия и образци от подписите на законни представители на търговски дружества, протоколи от заседания на общите събрания на търговски дружества и др.

С предложените текстове за изменение и допълнение на Търговския закон се цели защита на интересите на обществеността от престъпна дейност, запазване на икономическия просперитет чрез осигуряване на ефикасна стопанска среда, подкрепа на финансовата стабилност чрез защитата на надеждността на стопанския оборот и сигурност за бизнеса. За търговския оборот от основно значение са както постигането на бързина и опростеност на търговския обмен, така и осигуряването на правна сигурност на информацията за фактите и обстоятелствата относно управлението и статута на търговците – балансът между тези два основни принципа подпомага създаването на благоприятна среда за започване и развиване на търговска дейност.

Горното определя и конкретните законови мерки, изразяващи в следното:

А. Изменение на чл. 15, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от ТЗ, съгласно което договорите за прехвърляне на търговско предприятие и дружествени дялове следва да са не само с нотариална заверка на подписите, както беше досега, а с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Б. В чл. 137 от ТЗ се създава нова ал. 4, предвиждаща, че за взетите решения за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, избор на управител, решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. Изрично е предвидена нищожност на решенията, приети в нарушение на това изискване за форма.

Въвеждането на две последователни нотариални удостоверявания е замислено да действа като превенция срещу съставяне на неистински документи, които стоят в основата на посочените по-горе измамни схеми, като освен това тази форма би улеснила доказването при евентуален спор или ще улесни наказателното преследване, защото оригинал на оспорения документ ще се съхранява при нотариус.

В. В ЗИДТЗ се предвиждат също и промени във взаимосвързани текстове от Закона за търговския регистър (ЗТР) и от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).

В чл. 21 от ЗТР се вменява задължение на длъжностните лица по регистрация в Агенция по вписванията да проверяват дали документите, които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и дали представените документи съответстват на въведените данни за тях в Информационната система. В чл. 90 от ЗННД се създава нова ал. 2, съгласно която не се допуска изчисляване на пропорционална такса при заверката на подпис и на съдържание в описаните по-горе случаи.

Практиката ще покаже дали и доколко новите мерки ще бъдат ефективни. Макар и законовите промени да са добре обосновани от гледна точка на преследваните цели, то същевременно не е напълно сигурно дали последните ще бъдат постигнати посредством предвидените мерки, тъй като е допуснато съществуването на сравнително лесен начин за заобикаляне на засилената защита.

Бележки:

1 Вж. ЗИДТЗ в уебсайта на Държавен вестник