На 22.12.2017 г. в бр. 102 на „Държавен вестник” беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ)1. Със ЗИДКТ се цели да се предостави допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не им изплащат дължимите трудовите възнаграждения и обезщетения.

Въведени са редица защитни мерки, сред които:

засилване на контролните функции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, на която се предоставят правомощия да извършва проверки по повод изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения и след прекратяване на трудовите правоотношения;

чрез изменение в чл. 417 от ГПК се предвижда възможност работниците и служителите да могат бързо и лесно да искат въз основа на влезли в сила предписания на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” издаване на заповед за незабавно изпълнение;

предвидени са ограничения за работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители или подизпълнители.

Предмет на настоящата статия ще бъдат единствено законовите изменения в Търговския закон (ТЗ). Същите въвеждат забрана за прехвърляне на фирми със задължения, тъй като са насочени към прекратяване на установената практика да се прехвърлят търговски предприятия, в които има наети работници или служители, или дружествени дялове, без да са платени всички дължими възнаграждения, обезщетения и осигурителни вноски, на лица, които не разполагат с необходимите средства да изплатят дължимото2.

В тази връзка са конкретните законови изменения в чл. 15 и чл. 129 от ТЗ – въвеждат се ограничения за прехвърляне на предприятие или дружествен дял, ако има неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, вкл. и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието или съответно на дружествения дял.

Поради редица практически затруднения и последвалото недоволство на бизнеса, посочените по-горе законови изменения бяха последвани от нови спешни допълнения – посредством § 37 от ПЗР на Закона за пазарите на финансови инструменти3 (обнародван на 16.02.2018 г. в бр. 15 на „Държавен вестник”).

В чл. 16 от ТЗ се предвиди, че вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4 от ТЗ. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, която по сигнал или по собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти, като при установено несъответствие между декларираните и установените факти резултатите от проверката се изпращат на органите на прокуратурата.

В чл. 129, ал. 2 от ТЗ се добави, че вписването в Търговския регистър на прехвърлянето на дяловете се извършва след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1. С последното изречение се предвиди съответно прилагане по отношение на декларацията на разпоредбите относно прехвърлянето на търговско предприятие.

Практиката ще покаже дали и доколко новите разпоредби ще бъдат ефективно приложени. Макар и законовите промени да са добре обосновани от гледна точка на преследваните цели, то същевременно не е напълно сигурно дали последните ще бъдат постигнати посредством предвидените мерки, тъй като при прехвърлянето на дялове от капитала на ООД е допуснато съществуването на сравнително лесен начин за заобикаляне на предвидените ограничения4.

Бележки:

1 Вж. ЗИДКТ в уебсайта на Държавен вестник

2 За повече информация относно законовите ограничения при продажба на фирми с непогасени задължения бихте могли да прочетете статията от Новини Лична отговорност за публични задължения на дружеството.

3 Вж. ЗПФИ в уебсайта на Държавен вестник

4 Във връзка с това следва да се отбележи, че в Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. на ВКС, ОСТК се прие изрично, че няма основание отрицателната предпоставка на 129, ал. 1, изр. 2 от ТЗ да се прилага за разпореждания с дялове между съдружници.