Българският закон, по-конкретно чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), дава възможност на чуждестранните лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, да откриват в България свои търговски представителства. Регистрацията на търговското представителство се извършва в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Обща информация

Търговското представителство (ТП) има основно спомагателни и представителни функции – чрез него се популяризира дейността на съответното чуждестранно лице и се установяват и изграждат делови контакти и мрежи от партньори. За постигане на тези цели търговското представителство извършва различни дейности, сред които рекламиране на предлаганите от чуждестранното лице стоки и услуги, вземане на участие в изложения, бизнес форуми и други промоционални мероприятия. Често на търговските представители се възлагат и допълнителни задачи във връзка с планирано разрастване на бизнеса и установяване на българския пазар, като например организиране и провеждане на маркетингови проучвания, запознаване със спецификите на пазара и нуждите на потенциалните клиенти, анализ на изискванията и възможностите за отваряне на производство (в т.ч. на регулаторната и правната рамка, включително за регистриране на ООД или друг вид търговско дружество) и др.

На практика много често конкретната причина за откриване на търговско представителство е получаването на разрешение за продължително пребиваване – каквато възможност предвижда разпоредбата на чл. 24 от Закона за чужденците в Република България. Такова разрешение могат да получат представителите на чуждестранно търговско дружество (не повече от трима) с регистрирано в БТПП търговско представителство – след проверка и оценка на представени документи относно икономическата активност и данъчната изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на представителството, както и на документи относно неговите планирани дейности. За да получат такова разрешение, чужденците, които ще бъдат представители на чуждестранното дружество, е необходимо преди това да кандидатстват за виза за дългосрочно пребиваване (Виза Д). По тази причина БТПП издава два отделни сертификата за актуалния статут на търговското представителство – с посочване на съответната институция, пред която да послужат.

Представителството не е юридическо лице и не е самостоятелно от чуждестранното лице, което го регистрира. ТП представлява чуждестранното лице и от името и за сметка на последното извършва всички действия във връзка с осъществяването на своите функции и цели (по тази причина лицето, което ще управлява дейността на представителството, следва да разполага с пълномощно, определящо обема на представителните му права). Търговското представителство на чуждестранно лице не следва да се бърка с търговското представителство, уредено в Търговския закон – макар и идентични по наименование, разликата между тях е съществена: търговският представител по ТЗ е самостоятелен търговец, който по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност.

Чуждестранните лица могат да откриват и свои клонове – те също са териториално обособени поделения без самостоятелна правосубектност, но търговското представителство следва да се разграничава от тях по това, че то – за разлика от клона – не може да извършва стопанска дейност. Това не изключва възможността да се сключват договори за нуждите на търговското представителство – за наем на офис, закупуване на канцеларски материали, изработка на рекламни материали и др. под.; такива договори се сключват от името и за сметка на чуждестранното лице и се осъществяват по реда за извършване на сделки между местни лица. Тъй като представителството не може да формира собствени приходи, необходимите за неговото функциониране средства се осигуряват от чуждестранното лице, включително по открити специално за целта банкови сметки.

Необходими документи

За първоначална регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице в Единния търговски регистър на БТПП следва да се подаде заявление по образец, което може да намерите заедно с образци на други документи и полезна информация на уебсайта на БТПП. Заявлението следва да се подаде от специално упълномощено за целта лице – това може да е както управителят на представителството, така и трето лице, включително адвокат; пълномощното е необходимо да бъде с нотариална заверка на подписа. Към заявлението се прилагат следните документи:

Официален документ, удостоверяващ актуалното състояние на чуждестранното лице и лицата, които го представляват и управляват, издаден от съответния компетентен орган по регистрацията съгласно националното му законодателство (не по-рано от 6 месеца преди подаване на заявлението за регистрация);

Решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в България (от което да е видно също, че лицето е запознато със статута на представителството);

Нотариално заверено пълномощно, издадено от законния представител на чуждестранното лице, с което се упълномощава друго лице да регистрира и/или да управлява дейността на търговското представителство в България;

Нотариално заверени образци от подписите на представителите на представителството в България;

Попълнена регистрационна карта;

Документ за внесена такса за регистрация.

В случай че се иска издаване на сертификат по чл. 19, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му), към заявлението за първоначална регистрация следва да се приложат и следните допълнителни документи:

Документ за икономическа активност на чуждестранното лице за предходните две години преди регистрацията на представителството в БТПП: референция от обслужваща банка; или копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите; или декларация по образец на БТПП с нотариално заверен подпис, съдържаща данни за реализирани дейности по основни икономически показатели и финансови резултати; или декларация с нотариално заверен подпис, посочваща електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, съдържаща обявените годишни счетоводни отчети на чуждестранното лице;

Документ за данъчна изрядност на чуждестранното лице за предходните две години преди регистрацията на представителството: удостоверение за липса на данъчни задължения; или декларация по образец на БТПП с нотариално заверен подпис, в която е декларирана липсата на данъчни задължения; или декларация с нотариално заверен подпис, в която е посочен електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език, осигуряваща възможност за проверка за наличието на такава информация;

Документи относно планирани дейности на представителството: обосновка за необходимостта от съществуване на представителството, съдържаща неговите цели и задачи; и годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности, обосноваващи необходимостта за изпълнението им от заявения брой лица, вписани като търговски представители;

Договор за наем за период не по-кратък от една година, считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат (или друг документ, установяващ правното основание за ползване на офиса на представителството).

Всички документи следва да се представят в официален превод на български език. Ако документът е издаден от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция), върху него следва да се постави „апостил”, без да са нужни други заверки. Апостил не е необходим, в случай че документът е издаден от държава, с която България има подписан договор за правна помощ, и е с оригинален подпис и печат на съответния компетентен орган.

Регистрация в Агенция по вписванията

Търговско представителство, регистрирано в Единния търговски регистър на БТПП, подлежи и на допълнителна регистрация – в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията. Регистрацията се извършва в 7-дневен срок, въз основа на заявление по образец, към което се прилагат решението на БТПП за вписване на търговското представителство, документ за платена държавна такса, декларация за истинността на заявените обстоятелства и пълномощно. Заявлението за регистрация може да се подава и по електронен път (интернет), включително от упълномощен за целта адвокат. Агенция по вписванията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК, код по БУЛСТАТ) на регистрираното търговско представителство, за който следва да се уведоми БТПП.

Такси и други разноски

Съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП, по заявление за първоначално вписване на търговско представителство на чуждестранно лице се събира цена в размер на 332,49 лв. (170 Евро) – за регистрация в рамките на три дни. Сумата може да се заплати както по банков път, така и в брой – на каса в сградата на БТПП. За издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние се заплаща допълнителна цена в размер на 42 лв. или 84 лв. (в зависимост от това дали целта е да се кандидатства за виза, респ. за получаване на разрешение за продължително пребиваване).

Дължимата държавна такса за вписване в Регистър БУЛСТАТ е в размер на 65 лв.

Дължат се и допълнителни разноски за нотариални заверки и официален превод на документите, чийто размер се определя в зависимост от конкретния случай. Относно дължимото адвокатско възнаграждение бихте могли да намерите информация на страница Хонорари.