Законът за лечебните заведения (ЗЛЗ) определя лечебните заведения като организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на болни, консултации, профилактика и др.

С последните изменения на ЗЛЗ1 се регламентира нов вид лечебно заведение – организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори осъществяват самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите.

Обща информация

Лечебните заведения се създават по Търговския закон при спазване на Закона за лечебните заведения, съдържащ редица специални изисквания, вкл. по отношение на управлението, наименованието и предмета на дейност на дружеството-лечебно заведение.

Лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на ЗЛЗ. Регистрират се лечебните заведения за извънболнична помощ, а разрешение се издава на лечебните заведения за болнична помощ. В настоящата статия ще бъде разгледана процедурата по регистрация на заведенията за извънболнична помощ – амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ (индивидуални или групови практики), амбулатории за здравни грижи, медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, самостоятелни медико-диагностични лаборатории, дентални центрове и др.

Процедурата е уредена в чл. 40 и сл. от ЗЛЗ. Регистрацията се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, в която се води публичен регистър на лечебните заведения. На регистрираните лечебни заведения се издава удостоверение за регистрация.

Заявление и необходими документи

Регистрацията се извършва въз основа на заявление, образец на което можете да намерите на уебсайта на ИА „Медицински надзор”. Заявлението се подава в съответната регионална здравна инспекция лично или чрез пълномощник, вкл. адвокат.

В заявлението се посочва единният идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър и към него се прилагат:

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

Имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;

Диплома за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;

Документ за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;

Документи за платени държавни такси.

С последните изменения на ЗЛЗ отпадна изискването за представяне на разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение, като вместо това се предвиди, че за наличието на такава лицензия ще се следи при извършване на проверката за спазване на приложимите изисквания.

В деня на постъпване на заявлението РЗИ изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и до Българската асоциация на зъботехниците, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите или зъботехниците, които ще ръководят и работят в лечебното заведение.

Обстоятелствата относно съдимостта на лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани, се установяват служебно2. Лицата – членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

Разглеждане на заявлението

В 10-дневен срок от постъпване на заявлението регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение, както и относно наличието на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато лечебното заведение ще използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени съответните изисквания, РЗИ дава предписания и определя срок за отстраняване на нередовностите, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

В тридневен срок от извършване на проверката и получаване на изисканите удостоверения директорът на РЗИ изпраща документите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”. При непълноти на представените документи Изпълнителната агенция „Медицински надзор” в 10-дневен срок уведомява писмено заявителя за това и определя срок за отстраняването им.

В едномесечен срок от получаване на документите изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или мотивирано отказва да регистрира лечебното заведение.

Такси

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения се събира такса в размер на 52 лв.

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето за извършване на проверка при регистрация на лечебно заведение за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса в размер на 92 лв.

Бележки:

1 Статията е обновена на 13.07.2020 г. във връзка с изменения на Закона за лечебните заведения (в сила от 16.06.2020 г.).

2 Статията е обновена на 14.01.2018 г. във връзка с изменения на Закона за лечебните заведения (в сила от 01.01.2018 г.).