Законът за лечебните заведения (ЗЛЗ) определя лечебните заведения като организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на болни, консултации, профилактика и др.

Лечебните заведения се създават по Търговския закон при спазване на ЗЛЗ, съдържащ редица специални изисквания, включително по отношение на наименованието, предмета на дейност и управлението на дружеството (лечебното заведение).

Лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на ЗЛЗ. Регистрират се лечебните заведения за извънболнична помощ, а на разрешение подлежи осъществяването на дейността на лечебните заведения за болнична помощ. В настоящата статия ще бъде разгледана процедурата по регистрация на заведенията за извънболнична помощ – амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ (индивидуални или групови практики), медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, самостоятелни медико-диагностични лаборатории, дентални центрове и др.

Процедурата е уредена в чл. 40 и сл. от ЗЛЗ. Регистрацията се извършва в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ), в която се води публичен регистър на лечебните заведения. На регистрираните лечебни заведения се издава удостоверение за регистрация.

Заявление и необходими документи

Регистрацията се извършва въз основа на заявление, образец на което може да се намери на уебсайта на съответната РЗИ. Заявлението може да се подаде лично или чрез пълномощник (вкл. адвокат).

Към заявлението се прилагат:

Данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър;

Правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

Имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;

Дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;

Документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;

Разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;

Документи за платени държавни такси.

В определени специфични случаи биха били необходими и допълнителни документи – например, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

В деня на постъпване на заявлението РЗИ изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение.

Регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, установява служебно и обстоятелствата относно съдимостта на лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани1. Лицата – членове на управителните и контролните органи, които не са български граждани, представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

Разглеждане на заявлението

При непълноти на представените документи в 10-дневен срок директорът на регионалната здравна инспекция уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.

В 10-дневен срок от постъпване на заявлението РЗИ извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания, РЗИ дава предписания и определя срок за отстраняването им.

В 10-дневен срок от извършване на проверката и получаване на съответните удостоверения или от отстраняване на непълнотите директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение.

Такси

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения: за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения се събира такса в размер на 52 лв.

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето: за извършване на проверка при регистрация на лечебно заведение за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса в размер на 92 лв.

Бележки:

1 Статията е обновена на 14.01.2018 г. във връзка с изменения на Закона за лечебните заведения (в сила от 01.01.2018 г.).