На 03.01.2014 г. в бр. 1 на „Държавен вестник” беше обнародван Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици1 („Закон за офшорните компании”).

Приемането на новия закон е част от опита да се противодейства на незаконни практики, свързани с използването на дружества, регистрирани в офшорни зони – легално определение на „юрисдикции с преференциален данъчен режим” е дадено в допълнителните разпоредби към закона, препращащо към § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО. Често такива компании се използват за агресивно данъчно планиране и укриване на данъци, както и за прикриване на произхода на капитали, често придобити от престъпна дейност2.

Основната цел на закона е недопускане до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс от офшорни дружества в противоречие с обществения интерес и предотвратяване на отклонение от данъчно облагане.

За постигането на тази цел в Закона за офшорните компании се предвиждат мерки в две основни направления:

А. Въвеждане на забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в подобни сфери, които са особено чувствителни от гледна точка на защитата на обществения интерес.

По-конкретно, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено:

да участват в процедури за получаване на лиценз за извършване на дейност като кредитна институция, пенсионноосигурително дружество или платежна институция, за извършване на дейност по Кодекса за застраховането, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти и др.;

да участват в процедури по обществени поръчки, в процедури по получаване на концесии, в публично-частно партньорство;

да придобиват държавно или общинско имущество, да участват в търговско дружество с държавно или общинско участие, да придобиват собственост върху земи и гори от държавния горски фонд, да участват в приватизационни сделки и др.

От забраните са предвидени изключения, за целите на които е въведено изискване за извършване на вписване в Търговския регистър на специални обстоятелства по партидата на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или по партидата на търговското дружество.

Сред подлежащите на вписване обстоятелства са и идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието. В някои от случаите следва да бъде представен също и документ, установяващ съществуването на регистрираното в юрисдикция с преференциален данъчен режим дружество и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон. За вписването на обстоятелствата следва да се използват заявления по образец – А14, Б73.

Б. Извършване със Заключителните разпоредби на Закона за офшорните компании на промени в редица данъчни закони, целящи усъвършенстване на действащите разпоредби в данъчното законодателство за по-ефективно противодействие срещу агресивното международно данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане.

До голяма степен досега действащият механизъм е неприложим към офшорните дружества поради ограничената възможност за идентифициране на действителните собственици на капитала на тези дружества. Това от своя страна препятства възможността за установяване на свързаността между лицата, собственици на капитала на местните лица, и самите компании в офшорните зони.

Законът влиза в сила от 01.01.2014 г. Лицата, за които се прилагат предвидените забрани, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.

Бележки:

1 Вж. текста на новоприетия закон в уебсайта на Държавен вестник

2 За повече информация по този въпрос бихте могли да прочетете статията от Новини Отпада възможността за издаване на акции на приносител.

3 Същият образец на заявление се използва за вписване на обстоятелства и по други закони – за повече информация бихте могли да прочетете статията от Новини Нов закон задължава фирмите да обявят своите действителни собственици.