В рубриката „Процедури” ще бъдат публикувани статии с полезно от практическа гледна точка съдържание. Статиите ще бъдат организирани около представените на уебсайта услуги и ще включват конкретна и подробна информация относно различните видове процедури пред Търговския регистър и другите държавни органи и институции, попадащи в тематичния обхват на съответните услуги.

Така например, ще бъде публикувана статия относно регистрацията в Търговския регистър на дружество с ограничена отговорност, която ще предоставя по-конкретна информация за услугата Регистрация на фирми в конкретната хипотеза на регистрация на ООД – подробно описание на необходимите документи, разноски, стъпки, срокове и др. при реализиране на процедурата.

Списък на всички публикувани до момента процедури, с възможност за преглед по категория, може да намерите по-долу на страницата.

Целта на публикуваните информационни материали е постигането на по-добра предварителна осведоменост на потребителите на уебсайта и осигуряването на по-добра възможност за вземането от тяхна страна на информирани решения (Принципи на работа). Към всяка процедура е допълнително осигурена и техническа възможност за публикуване (задаване) на въпроси с цел предварително изясняване на важни за потребителите теми във връзка със съответните статии.